تحصیلات
 • ۱۳۹۴          دکتري روانشناسی عمومی با گرایش صنعتی و سازمانی. دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع رساله: اثر بخشی برنامه آموزش تجدید قوا بر روی شاخص های بهزیستی شغلی و تجارب تجدید قوا در میان کارکنان ستادی شرکت ملی حفاری ایران.

 • ۱۳۸۸          کارشناسي ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانچی گری توانمندسازی روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران.

 • ۱۳۸۶          کارشناسي روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با توانمندسازی و مهارت های ارتباطی در بین کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان

 • ۱۳۸۱         دیپلم ریاضی فیزیک
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۵            مصاحبه گر. انجام ارزیابی بالینی از حدود ۳۰ نفر، در مصاحبه استخدامی شورای ملی رقابت. مرکز آتیه ذهن درخشان

همکار. تدوین و طراحی پیشنویس برنامه عملیاتی ملی دمانس و بیماری آلزایمر. دفتر مشاور وزیر در امور توانبخشی

همکار. تدوین و طراحی برنامه ملی مدیریت اختلال طیف اتیسم. دفتر مشاور وزیر در امور توانبخشی.

 • ۱۳۹۴            همکار. طراحي نظام توانبخشي و يكپارچه‌سازي خدمات توانبخشي در نظام سلامت. دفتر مشاور وزیر در امور توانبخشی.

همکار. طرح تحول سازمانی، خانوادگی و فردی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران. مرکز خدمات مشاوره و روان شناختی دین یار

 • ۱۳۹۳           مصاحبه گر. انجام ارزیابی بالینی از ۲۰۰ نفر، در مصاحبه استخدامی شرکت راه آهن ایران. مرکز آتیه ذهن درخشان.

همکار. طراحی بسته های ارائه خدمات توانبخشی در سطوح مختلف نظام سلامت کشور و تدوین سند جامع توانبخشی. دانشگاه علوم بهزیستس و توانبخشی.

 • ۱۳۹۲          مجری. شناسایی علل خرابی مکرر آمبولانس های مرکز فوریت های پزشکی استان خوزستان و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن این خرابی ها. مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان.
 • ۱۳۹۱          مجری. شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی وضعیت خشنودی شغلی و بهداشت روانی کارکنان اورژانس اهواز. مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اهواز.
 • ۱۳۸۹          همکار. نظرسنجی ارزیابی رضایت مراجعان به هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حفاری ایران. شرکت ملی حفاری ایران
 • ۱۳۸۸          همکار. شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی مؤثر بر بهداشت روانی کارکنان و بررسی رابطه آنها با خشنودی شغلی و بهداشت روان. سازمان آب و برق خوزستان.
 • ۱۳۸۴         همکار. شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطه آن با دلبستگی و فرسودگی شغلی. شرکت ملی گاز استان خوزستان.
مشاغل
 • ۱۳۹۶ تاکنون      مدیریت کلینیک صنعتی و سازمانی گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵ تا کنون     مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴        عضو کمیته مشورتی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • ۱۳۹۳                  کارشناس تحول اداری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 •  ۱۳۹۲- ۱۳۸۸      معاون آموزشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان

مدرس مدعو دانشگاه شهید چمران اهواز

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور اهواز

مشاور و روانشناس اورژانس اهواز (۱۱۵)

طرح های پژوهشی
 1. نعامی، عبدالزهرا؛ زرگر، یدالله؛ تقی پور، آذین. شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطه آن با دلبستگی و فرسودگی شغلی. شرکت ملی گاز استان خوزستان. ۱۳۸۴
 2. هاشمی، سید اسماعیل؛ زرگر، یدالله؛ تقی پور، آذین. شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی مؤثر بر بهداشت روانی کارکنان و بررسی رابطه آنها با خشنودی شغلی و بهداشت روان. سازمان آب و برق خوزستان. ۱۳۸۸
 3. تقی پور، آذین؛ پنبه زاده، مرضیه. شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی وضعیت خشنودی شغلی و بهداشت روانی کارکنان اورژانس اهواز. مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اهواز. ۱۳۹۱
 4. تقی پور، آذین؛ پنبه زاده، مرضیه. شناسایی علل خرابی مکرر آمبولانس های مرکز فوریت های پزشکی استان خوزستان و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن این خرابی ها. مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان. ۱۳۹۲
 5. گرانمایه پور، شیوا؛ تقی پور، آذین. طرح تحول سازمانی، خانوادگی و فردی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران. مرکز خدمات مشاوره و روان شناختی دین یار. ۱۳۹۴
 6. جغتایی، محمد تقی؛ شیرازی خواه، مرضیه؛ موسوی؛ سیده تهمینه. طراحي نظام توانبخشي و يكپارچه‌سازي خدمات توانبخشي در نظام سلامت. دفتر مشاور وزیر در امور توانبخشی. ۱۳۹۴
 7. جغتایی، محمد تقی؛ شیرازی خواه، مرضیه؛ موسوی؛ سیده تهمینه. تدوین و طراحی برنامه ملی مدیریت اختلال طیف اتیسم. دفتر مشاور وزیر در امور توانبخشی. ۱۳۹۵
انتشارات

مقاله

 1. Esmaeel Hashemi , Azin Taghipour. Identifying job stressors of one Iranian industrial company. International Journal of Psychology.۲۰۱۱
 2. Azin Taghipour, Zahra Khadem Dezfouli. Innovative Behaviors: mediate mechanism of job attitudes. Social and Behavioral Sciences.2013.
 3. Azin Taghipour, Zahra Khadem Dezfouli. The effect of role stressors on job satisfaction, by mediating of work-family conflict. Social and Behavioral Sciences.2013.
 4. Azin Taghipour, Zahra Khadem Dezfouli. Designing and testing a model of antecedents of work engagement. Social and Behavioral Sciences.2013.
 5. Azin taghipour,Reyhaneh Dejban. Job performance: mediate mechanism of work motivation. Social and Behavioral Sciences.2013.
 6. دکتر عبدالزهرا نعامی، دکتر عبدالکاظم نیسی، آذین تقی پور. بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری و توانمندسازی روانشناختی. نشریه علوم رفتاری . زمستان ۱۳۹۰.
 7. آذین تقی پور، دکتر عبدالزهرا نعامی. مهارت های ارتباطی و سبک های حل تعارضمدیران با توانمندی کارکنان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی. زمستان ۱۳۹۰.
 8. زهرا خارم دزفولی، نسرین ارشدی، آذین تقی پور. رابطه علی صفات شخصیتی، حمایت سرپرست و فشار روانی شغل با خشنودی شغلی و تعارض کار- خانواده. فصلنامه پژوهش های روانشناختی. زمستان ۱۳۹۱.
 9. آذین تقی پور، ریحانه دژبان. الگویی از روابط علی میان مبادله رهبر- عضو، حمایت سازمانی ادراک شده و عاطفه نسبت به شغل با سلامت سازمانی و بهزیستس روانشناختی کارکنان. فصلنامه روانشناسی مثبت. بهار ۱۳۹۳.
 10. کیومرث بشلیده، سید اسماعیل هاشمی، آذین تقی پور. اثربخشی اموزش بهبودی از تقاضاهای شغلی بر روی تجارب بهبودی کارکنان. روش ها و مدل های روانشناختی. ۱۳۹۴.
تدریس
 • ۸۸- ۸۷      آمار توصیفی. کارشناسی. امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز .
 • ۸۹- ۸۸      آمار استنباطی. کارشناسی . امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • ۹۰-۹۱       نظریه های مشاوره و روان درمانی. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

آموزش اخلاق و تربیت به کودکان. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز

پروژه (پژوهش های عملی). کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

پژوهش های عملی انفرادی. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

 •  ۹۱-۹۲      روش های تغییر و اصلاح رفتار. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

بهداشت روانی. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

پروژه(پژوهش های عملی). کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

پژوهش های عملی انفرادی. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

روانشناسی هوش و سنجش. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

کارورزی۱. کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

روانشناسی عمومی. کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

مبانی رفتار سازمانی.کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 •  ۹۳-۹۲    کارورزی ۱. کارشناسی.دانشگاه پیام نور اهواز.

کارورزی ۲. کارشناسی.دانشگاه پیام نور اهواز.

روشهای تغییر و اصلاح رفتار. کارشناسی.دانشگاه پیام نور اهواز.

پروژه(پژوهشهای عملی انفرادی).کارشناسی. دانشگاه پیام نور اهواز.

نظریه های مشاوره و رواندرمانی. کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

نگرش ها و تغییر آنها. کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 •  ۹۶-۹۵   بالندگی سازمانی.کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

مدیریت منابع انسانی و امور استخدامی. کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

روانشناسی رفتار مصرف کننده. کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

بهداشت روانی در محیط کار. کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

روانشناسی اجتماعی کاربردی. کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

آموزش و کارآموزی نیروی انسانی. کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

آزمون های روانی شغلی. کارشناسی. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۰        کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مؤثر در محیط کار»، اورژانس اهواز
 • ۱۳۹۰        کارگاه آموزشی «مهارتهای کنترل خشم»، اورژانس اهواز
 • ۱۳۹۰        دوره های آموزشی «اورژانس های مواد»، اورژانس اهواز
 • ۱۳۹۰        دوره های آموزشی «اورژانس های رفتاری»، اورژانس اهواز
 • ۱۳۹۱        دوره آموزشی« مهارتهای ابراز وجود»، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان
 • ۱۳۹۱       کارگاه آموزشی «مهارتهای کنترل خشم»، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان
 • ۱۳۹۲      دوره های آموزشی «اورژانس های مواد»، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان
 • ۱۳۹۲      دوره های آموزشی «اورژانس های رفتاری»، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان
 • ۱۳۹۳     کارگاه آموزشی «مدیریت استرس شغلی»، شرکت ملی حفاری استان خوزستان
 • ۱۳۹۵     کارگاه اموزشی «هوش هیجانی در محیط کار»، آموزشگاه آزاد اندیشه معین
 • ۱۳۹۵     دوره های آموزشی«مهارت های خودآگاهی»، آموزشگاه آزاد اندیشه معین
 • ۱۳۹۵     دوره های آموزشی «مهارت های حل مساله و تصمیم گیری»، آموزشگاه آزاد اندیشه معین
 • ۱۳۹۵    کارگاه آموزشی ارتقاء بهبود روابط با مشتری درون سازمانی، آموزشگاه آزاد اندیشه معین
 • ۱۳۹۶    کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مؤثر در محیط کار»، گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۶    کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مؤثر در محیط کار»، بانک تجارت
 • ۱۳۹۶    کارگاه آموزشی «بهداشت روان در محیط کار»، بانک تجارت
آذین تقی پور

آذین تقی پور