آزمایشگاه روانسنجی

کلینیک جامع اعصاب و روان آتیه

درباره آزمایشگاه روانسنجی

1

آزمون ارزيابی شناختی

2

آزمون ارزيابی مهارت های تحصيلی وودكاك جانسون

3

آزمون ارزيابی توجه

4

خدمات آنلاين آزمون ها

5

آزمونها

بيشتر

خدمات

كادر درمانی

تيم ما متشكل از افراد توانا و پرتجربه می‌ باشد. همكاران ما با تجارب، دانش و مهمتر از همه چيز تعهد و ايمان كاری خويش، تمامی تلاش خود را جهت رضايت و كسب موفقيت مراجعين خواهند نمود.

با ما برای رزومه كاری همكاران همراه باشيد. ادامه

سوالات رايج

آمار آزمایشگاه روانسنجی

500

عنوان آزمون

20

آزمون انحصاری

10

سال تجربه

100

آزمون اجراشده در روز

200

هزار اجرای آزمون تاكنون

همكاری با ما