از زير ۶ سال

رديفطبقه آزمونآزمونچه چيزی را ميسنجد؟محدوده سنیمدت زمان
از پیش از دبستان ( زیر ۶ سال)توجه و تمركزCOGارزیابی سرعت و دقت در توجه و تمرکز۴ تا ۶ سال۵ تا ۲۰ دقیقه
ارزیابی نقص توجه و بیش فعالی کودکCANTABارزیابی دقت و سرعت در توجه تمرکز
، تکانشگری و توانایی بارداری پاسخ
۴ تا ۱۲ سال۱۰ دقیقه
هوشاستنفورد-بینه SB-5هوش‌بهر کلی
هوش‌بهر کلامی
هوش‌بهر غیرکلامی
استدلال سیال/ دانش/
استدلال کمی/ پردازش دیداری
فضایی/ حافظه فعال
۲ سال به بالا۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
SPMاستدلال منطقی۵ سال به بالا۱۰ تا ۳۰ دقیقه
CPMاستدلال منطقی۵ تا ۱۵ سال۱۰ تا ۳۰ دقیقه
پیشرفت تحصیلیWJ-IIIتشخیص اختلالات
تحصیلیLD
شناساسیی و ارزیابی توانایی های شناختی
۵ سال به بالا۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
پرسشنامه ارزیابی ناتوانی یادگیریتعیین احتمال تشخیص LD
دیکته، محاسبات، ریاضی، خواندن
شنوایی، تفکر، صحبت کردن
پیش از دبستان و مدرسه
LDQتشخیص اختلالات یادگیری۵ تا ۱۸سال
مهارت های ادراک دیداری (مشکلات یادگیری)TVPSتمییز دیداری
حافظة دیداری
روابط دیداری- فضايي
ثبات شكل دیداری
حافظة توالي دیداری
تشخیص شكل اززمينة دیداری
کمال دیداری
۴ سال به بالا۴۵ دقیقه
ارزیابی مولفه های رشدBayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition
(Bayley-III)
• شناخت (هوش)
• حرکت:
• مهارت¬های حرکتی ظریف/ مهارت¬های حرکتی درشت
• زبان:
• مهارت¬های ارتباطی دریافتی/ مهارت¬های ارتباطی بیانی
• اجتماعی- هیجانی
• رفتار سازشی:
ارتباطات/ عملکردهای پیش تحصیلی/ خودجهت¬دهی/ اوقات فراغت/ رفتار اجتماعی/ زندگی در منزل/ سلامت و امنیت/ خود- مراقبتی/ حرکتی
تولد تا ۵/۳ سالگی۵ تا ۲۰ دقیقه
Child development index cdiبررسی رشد کودک و مراحل آن
-بررسی توانمندی ها و نقاط ضعف
-غربالگری انواع مشکلات و اختلالات احتمالی
– بررسی مهارت های پیش مدرسه ای
۱ تا ۶ سال
Sensory profile
(SP)
-بررسی تمامی جنبه¬های رشد حسی
-بررسی انواع اختلالات رشدی- عصبی( اوتیسم، نقص توجه/ بیش¬فعالی، آسیب مغزی و اضطراب)
-بررسی توانایی مهارت¬های حسی فرد در حیطه‌های متفاوت
از بدو تولد۳۰ دقیقه
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition
(BOT-2)
– ارزیابی مهارت¬های حرکتی ریز و درشت و چیرگی در آن¬ها
– استعدادیابی فرد در مهارت¬های حرکتی و ورزشی
– بررسی رشد مهارت¬های حرکتی
– بررسی وجود انواع اختلالات حرکتی
– بررسی وجود آسیب مغزی
– بررسی وجود اختلال یادگیری
بررسی وجود تاخیر در رشد
۴ تا ۲۲ سال
اختصاصا
اوتیسم
مقیاس اتیسم¬بهر کودک Child AQ-P
The Autism-
Spectrum Quotient پرسشنامه شخصیت و رفتار کودکان دانشگاه کمبریج
بررسی علایم زیر آستانه ای اختلالات اتیستیک در کودکان بهنجار۴ تا ۱۱ سال۲۰ دقیقه
مقیاس اتیسم¬بهر نوجوان Adolescent AQ-P
The Autism-Spectrum Quotient
بررسی علایم زیرآستانه¬ای اختلالات اتیستیک در نوجوانان بهنجار۱۲ تا ۱۵ سال۲۰ دقیقه

از ۶ سال

رديفطبقه آزمونآزمونچه چيزی را ميسنجد؟محدوده سنیمدت زمان
از ۶ سال به بالاتوجه و تمركزIVAتشخیص وجود اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و نوع آن۶ سال به بالا۳۰ دقیقه
پرسشنامه کانرزتشخیص کودکان مبتلا به ADHD خانه/مدرسه۶ تا ۱۸ سال۱۵ دقیقه
اضطراباضطراب کودک اسپنس (دارای دو فرم والد و کودک) SCASهراس و ترس از فضای باز
اضطراب جدایی
ترس از آسیب فیزیکی
ترس اجتماعی
وسواس فکری عملی
اضطراب عمومی
۶-۱۸ سال۲۰ دقیقه
افسردگیمقیاس ارزیابی عواطف (افسردگی کودک و نوجوانان)ارزیابی علایم و شدت افسردگی۷ تا ۱۷ سال۱۰ دقیقه

12سال به بالا

رديفطبقه آزمونآزمونچه چيزی را ميسنجد؟محدوده سنیمدت زمان
از ۱۲ سال به بالاتوجه و تمركزارزیابی نقص توجه و بیش فعالی کودک
CANTAB
ارزیابی دقت و سرعت در توجه، تمرکز، تکانشگری، کارکردهای اجرایی، حافظه¬ی فعال و توانایی بازداری پاسخ۱۲ سال به بالا۶۰ دقیقه
پیشرفت تحصیلیپرسشنامه سبک های یادگیری وارکتعیین سبک های یادگیری
دیداری
شنیداری
خواندن
نوشتن
مهارت
۱۲ سال به بالا
پرسشنامه سبک یادگیری کلبتعیین سبک یادگیری فرد:
-رهگرا
-واگرا
-حذف کننده
-انطباق دهنده
۱۲ سال به بالا
اضطرابمقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتسنوع و شدت اضطراب اجتماعی
هراس از عملکرد
اجتناب از عملکرد
هراس اجتماعی
اجتناب اجتماعی
۱۲ سال به بالا۱۵ دقیقه
پرسشنامه هراس اجتماعی کانوراضطراب اجتماعی
ترس
اجتناب
ناراحتی فیزیولوژیک
۱۲ سال به بالا۱۵ دقیقه
شخصیتآزمون شخصیت آیزنک نوجوان
(JEPQ)
دروغ سنج
روان پریشی گرایی
روان رنجوري
برونگرایی
۱۲ تا ۱۸ سال۳۰ دقیقه
ویژگی¬های روانی دوره¬ی نوجوانینگرانی و اضطراب
انتقاد و چالش
ظاهر و روابط رمانتیک
استقلال¬جویی و تعارض
نگرانی از سلامت
تغییرات رفتاری
همسال¬گرایی
آرمان¬گرایی و خیال¬پردازی
مطلوبیت اجتماعی
جسارت و بی¬باکی
آینده¬نگری و سردرگمی
شرم و کمرویی
۱۲ تا ۱۸ سال۳۰ دقیقه
شغلیپرسشنامه ترجیح شغلی هالند
AIST
آرزوهای شغلی
فعالیت های مورد علاقه
صلاحیت ها
احساسات و نگرش نسبت به مشاغل
خودسنجی توانایی های شخصی
خود سنجی مهارت های شخص
۱۲ سال به بالا۳۰ دقیقه

از ۱۶ سال به بالا

رديفطبقه آزمونآزمونچه چيزی را ميسنجد؟محدوده سنیمدت زمان
از ۱۶ سال به بالااضطرابپرسشنامه اضطراب بکمیزان اضطراب۱۶ سال به بالا۱۰ دقیقه
مقیاس درجه بندی همیلتونسنجش نشانه¬های رفتاري، جسماني و ذهني اضطراب۱۶ سال به بالا۲۰ دقیقه
ارزیابی انواع تری یا فوبیا
بازار هراسی
آسیب اجتماعی
آسیب جسمی
FQ
۱۶ سال به بالا۱۰ دقیقه
وسواسوسواس فکری و عملی
YBOCS
تعیین نوع و شدت علادم وسواس فکری و عملی۱۶ سال به بالا۳۰ دقیقه
افسردگیپرسشنامه افسردگی بک
BDI
میزان افسردگی۱۶ سال به بالا۱۰ دقیقه
مقیاس درجه¬بندی افسردگی هامیلتونسنجش نشانه های رفتاری، افسردگی ذهنی و جسمی۱۶ سال به بالا۲۰ دقیقه
شخصیت بهنجارشنامه¬ی شخصیت ۱۶ عاملی کتل
Pf16
کم حرف، غیر اجتماعی، کناره جو کم هوش ـ باهوش.
احساساتی ـ باثبات
سلطه‌پذیر ـ سلطه‌گر.
جدی ـ بی‌خیال و سرخوش.
مصلحت‌گرا(ضعف فرامن) ـ اصولی و با وجدان.
ترسو ـ جسور.
کله شق ـحساس.
زود باور ـ شکاک.
اهل عمل ـ خیال‌پرداز.
رک ـملاحظه‌کار.
مطمئن به خود ـ بیمناک و نگران.
محافظه‌کار ـ خطرکننده.
متکی به دیگران ـ خود بسنده.
ناخویشتن‌دار ـ خویشتن‌دار.
آرمیده ـ مضطرب
۱۶ سال به بالا
شخصیت بالینیMinnesota Multiphasic Personality Inventory-2
(MMPI-2)
 دروغ
 فراوانی
 تصحیح
 جسمانی‌سازی
 افسردگی
 هیستری
 جامعه‌ستیزی
 مردانگی-زنانگی
 پارانویا
 خستگی روانی
 اسکیزوفرنی
 هیپومانیا
برون‌گرایی- درون‌گرایی
۱۶ سال به بالا۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
اختصاصا
اوتیسم
مقیاس اتیسم¬بهر بزرگسال Adult AQ-P
The Autism-Spectrum Quotient
بررسی علایم زیرآستانه¬ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار۱۶ سال به بالا۲۰ دقیقه

18سال به بالا

رديفطبقه آزمونآزمونچه چيزی را ميسنجد؟محدوده سنیمدت زمان
۱۸ سال به بالا
شخصیت بهنجارNEO
آزمون پنج عامل شخصیت نئو
• روان نژندی:
• برون گرایی و درون گرائی:
• اشتیاق به تجارب تازه:
• توافق پذیری:
• وظیفه شناسی
۱۸ سال به بالا۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
شخصیت بالینی
Millon Clinical Multiaxial Inventory
(MCMI-III)
الگوهای بالینی شخصیت:
اسکیزوئید/ دوری‌گزین/ افسرده/ وابسته/ نمایشی/ خودشیفته/ ضداجتماعی/ دیگرآزار/ وسواسی/ منفی‌گرا/ خودآزار
الگوهای بالینی شدید شخصیت:
اسکیزوتایپال/ مرزی/ پارانوئید
-نشانگان بالینی:اختلالات اضطرابی/ شبه جسمی/ مانیک/ افسرده‌خویی/ وابستگی به الکل/ وابستگی به مواد/ استرس پس از ضربه
-نشانگان بالینی شدید:اختلال تفکر/ افسردگی اساسی/ اختلال هذیانی
شاخص‌های تغییر پذیری: افشا/ مطلوبیت/ بدنمایی
۱۸ سال به بالا
SWAP– اختلالات شخصیتی:
اسکیزوئید/ پارانوئید/ اسکیزوتایپال/ ضداجتماعی/ مرزی/ نمایشی/ خودشیفته/ اجتنابی/ وابسته/ وسواسی-جبری/ افسرده/ منفعل
– صفات شخصیتی:
منزوی و بی‌احساس/شکاک/ تفکر و رفتار عجیب/ خشن و بی‌وجدان/ بی‌ثبات و بدخلق/متظاهر و سطحی /خودبزرگ‌بین/احساس حقارت و نگرانی/ نیازمند، مطیع و نگران/ کمال‌طلب، نگران و مهارگر/ منفعل و بدون جرأت/ کینه‌توز
– مکانیزم های دفاع روانی
۱۸ سال به بالا۱۲۰ دقیقه
MMPI-ZRFمشکلات خلقی و هیجانی
– مشکلات بالینی
– مشکلات تفکر و علایم جسمانی
– مشکلات در نگرش ها یا باور ها
– مشکلات در ابراز خود
– مشکلات در روابط بین فردی
– مشکلات آسیب شناسی شخصیت
۱۸ سال به بالا
فردی
(زوجین
نیازهای اساسی گلاسر نیاز به بقا
 احساس تعلق
 قدرت و خودشکوفایی
 آزادی
 تفریح
۱۸ سال به بالا۱۰ دقیقه
پرسشنامه¬ی مکانیسم-های دفاعیتعیین نوع مکانیسم دفاعی فرد۱۸ سال به بالا۴۰ دقیقه
طرحواره¬ی یانگکسب طرح واره های اصلی ناسازگار افراد۱۸ سال به بالا۹۰ دقیقه
نرم¬افزار مقیاس دلبستگی بزرگسالRAAS کولینز و ریددلبستگی: آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند.
نزدیک بودن: آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی
اضطراب: ترس از داشتن رابطه
۱۸ سال به بالا۱۰ دقیقه
ابزار سنجش خانواده FADتعیین کیفیت روابط، توانایی مواجه با مشکل و بررسی نقش¬های اعضای خانواده۱۸ سال به بالا۱۵ دقیقه
پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب
هارمون سینگ
شمیزان سازگاری بین زوجین
دارای دو فرم برای زنان (ب) و شوهران (الف) است.
با توجه به مشاغل متفاوت نرم¬های متفاوتی دارد.
۱۸ سال به بالا۲۰ دقیقه
قصه های عشقشیوه¬های تفکر و رفتار
نقش¬های مکمل
نقاط قوت و ضعف
۱۸ سال به بالا۶۰ دقیقه
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگنمره ی صمیمیت
نمره ی شورجنسی
نمره ی تصمیم/ تعهد
۱۸ سال به بالا۲۰ دقیقه
رضایت زناشویی انریچ فرم بلند
ENRICH
 تحریف آرمانی
 رضایت زناشویی
 مسائل شخصیتی
 ارتباط
 حل تعارض
 مدیریت مالی
 فعالیت¬های اوقات فراغت
 رابطه¬ی جنسی
 فرزندان و فرزندپروری
 خانواده و دوستان
 نقش¬های مساوات طلبی
جهت¬گیری مذهبی
۱۸ سال به بالا۴۵ دقیقه
شغلی
آزمون رضایت شغلینمره ی کل رضایت شغلی۱۸ سال به بالا۳۰ دقیقه
FET
ارزیابی ویژگیهای رهبری
(Vienna)
•  نیرومندی
 جرأتمندی
 اعتماد به نفس
 خویشتن‌داری
 گشادگی نسبت به ارتباط
 برونگرایی پرخاشگرانه
 تمایلات تعارض گونه
 تحریک‌پذیری
 احساس بیش‌تنیدگی
 تعادل ذهنی
۱۸ سال به بالا۲۰ دقیقه
AHA•بررسی نگرش و دیدگاه فرد به کار
(سنجش توانایی و مهارت های فرد)
هدفمندی
انگیزه و اشتیاق
برنامه ریزی
میزان تحمل ناکامی
۱۸ سال به بالا۳۵ تا ۶۰ دقیقه