از زير ۶ سال

رديف طبقه آزمون آزمون چه چيزی را ميسنجد؟ محدوده سنی مدت زمان
از پیش از دبستان ( زیر ۶ سال) توجه و تمركز COG ارزیابی سرعت و دقت در توجه و تمرکز ۴ تا ۶ سال ۵ تا ۲۰ دقیقه
ارزیابی نقص توجه و بیش فعالی کودکCANTAB ارزیابی دقت و سرعت در توجه تمرکز
، تکانشگری و توانایی بارداری پاسخ
۴ تا ۱۲ سال ۱۰ دقیقه
هوش استنفورد-بینه SB-5 هوش‌بهر کلی
هوش‌بهر کلامی
هوش‌بهر غیرکلامی
استدلال سیال/ دانش/
استدلال کمی/ پردازش دیداری
فضایی/ حافظه فعال
۲ سال به بالا ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
SPM استدلال منطقی ۵ سال به بالا ۱۰ تا ۳۰ دقیقه
CPM استدلال منطقی ۵ تا ۱۵ سال ۱۰ تا ۳۰ دقیقه
پیشرفت تحصیلی WJ-III تشخیص اختلالات
تحصیلیLD
شناساسیی و ارزیابی توانایی های شناختی
۵ سال به بالا ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
پرسشنامه ارزیابی ناتوانی یادگیری تعیین احتمال تشخیص LD
دیکته، محاسبات، ریاضی، خواندن
شنوایی، تفکر، صحبت کردن
پیش از دبستان و مدرسه
LDQ تشخیص اختلالات یادگیری ۵ تا ۱۸سال
مهارت های ادراک دیداری (مشکلات یادگیری) TVPS تمییز دیداری
حافظة دیداری
روابط دیداری- فضايي
ثبات شكل دیداری
حافظة توالي دیداری
تشخیص شكل اززمينة دیداری
کمال دیداری
۴ سال به بالا ۴۵ دقیقه
ارزیابی مولفه های رشد Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition
(Bayley-III)
• شناخت (هوش)
• حرکت:
• مهارت¬های حرکتی ظریف/ مهارت¬های حرکتی درشت
• زبان:
• مهارت¬های ارتباطی دریافتی/ مهارت¬های ارتباطی بیانی
• اجتماعی- هیجانی
• رفتار سازشی:
ارتباطات/ عملکردهای پیش تحصیلی/ خودجهت¬دهی/ اوقات فراغت/ رفتار اجتماعی/ زندگی در منزل/ سلامت و امنیت/ خود- مراقبتی/ حرکتی
تولد تا ۵/۳ سالگی ۵ تا ۲۰ دقیقه
Child development index cdi بررسی رشد کودک و مراحل آن
-بررسی توانمندی ها و نقاط ضعف
-غربالگری انواع مشکلات و اختلالات احتمالی
– بررسی مهارت های پیش مدرسه ای
۱ تا ۶ سال
Sensory profile
(SP)
-بررسی تمامی جنبه¬های رشد حسی
-بررسی انواع اختلالات رشدی- عصبی( اوتیسم، نقص توجه/ بیش¬فعالی، آسیب مغزی و اضطراب)
-بررسی توانایی مهارت¬های حسی فرد در حیطه‌های متفاوت
از بدو تولد ۳۰ دقیقه
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition
(BOT-2)
– ارزیابی مهارت¬های حرکتی ریز و درشت و چیرگی در آن¬ها
– استعدادیابی فرد در مهارت¬های حرکتی و ورزشی
– بررسی رشد مهارت¬های حرکتی
– بررسی وجود انواع اختلالات حرکتی
– بررسی وجود آسیب مغزی
– بررسی وجود اختلال یادگیری
بررسی وجود تاخیر در رشد
۴ تا ۲۲ سال
اختصاصا
اوتیسم
مقیاس اتیسم¬بهر کودک Child AQ-P
The Autism-
Spectrum Quotient پرسشنامه شخصیت و رفتار کودکان دانشگاه کمبریج
بررسی علایم زیر آستانه ای اختلالات اتیستیک در کودکان بهنجار ۴ تا ۱۱ سال ۲۰ دقیقه
مقیاس اتیسم¬بهر نوجوان Adolescent AQ-P
The Autism-Spectrum Quotient
بررسی علایم زیرآستانه¬ای اختلالات اتیستیک در نوجوانان بهنجار ۱۲ تا ۱۵ سال ۲۰ دقیقه

از ۶ سال

رديف طبقه آزمون آزمون چه چيزی را ميسنجد؟ محدوده سنی مدت زمان
از ۶ سال به بالا توجه و تمركز IVA تشخیص وجود اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و نوع آن ۶ سال به بالا ۳۰ دقیقه
پرسشنامه کانرز تشخیص کودکان مبتلا به ADHD خانه/مدرسه ۶ تا ۱۸ سال ۱۵ دقیقه
اضطراب اضطراب کودک اسپنس (دارای دو فرم والد و کودک) SCAS هراس و ترس از فضای باز
اضطراب جدایی
ترس از آسیب فیزیکی
ترس اجتماعی
وسواس فکری عملی
اضطراب عمومی
۶-۱۸ سال ۲۰ دقیقه
افسردگی مقیاس ارزیابی عواطف (افسردگی کودک و نوجوانان) ارزیابی علایم و شدت افسردگی ۷ تا ۱۷ سال ۱۰ دقیقه

۱۲سال به بالا

رديف طبقه آزمون آزمون چه چيزی را ميسنجد؟ محدوده سنی مدت زمان
از ۱۲ سال به بالا توجه و تمركز ارزیابی نقص توجه و بیش فعالی کودک
CANTAB
ارزیابی دقت و سرعت در توجه، تمرکز، تکانشگری، کارکردهای اجرایی، حافظه¬ی فعال و توانایی بازداری پاسخ ۱۲ سال به بالا ۶۰ دقیقه
پیشرفت تحصیلی پرسشنامه سبک های یادگیری وارک تعیین سبک های یادگیری
دیداری
شنیداری
خواندن
نوشتن
مهارت
۱۲ سال به بالا
پرسشنامه سبک یادگیری کلب تعیین سبک یادگیری فرد:
-رهگرا
-واگرا
-حذف کننده
-انطباق دهنده
۱۲ سال به بالا
اضطراب مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس نوع و شدت اضطراب اجتماعی
هراس از عملکرد
اجتناب از عملکرد
هراس اجتماعی
اجتناب اجتماعی
۱۲ سال به بالا ۱۵ دقیقه
پرسشنامه هراس اجتماعی کانور اضطراب اجتماعی
ترس
اجتناب
ناراحتی فیزیولوژیک
۱۲ سال به بالا ۱۵ دقیقه
شخصیت آزمون شخصیت آیزنک نوجوان
(JEPQ)
دروغ سنج
روان پریشی گرایی
روان رنجوري
برونگرایی
۱۲ تا ۱۸ سال ۳۰ دقیقه
ویژگی¬های روانی دوره¬ی نوجوانی نگرانی و اضطراب
انتقاد و چالش
ظاهر و روابط رمانتیک
استقلال¬جویی و تعارض
نگرانی از سلامت
تغییرات رفتاری
همسال¬گرایی
آرمان¬گرایی و خیال¬پردازی
مطلوبیت اجتماعی
جسارت و بی¬باکی
آینده¬نگری و سردرگمی
شرم و کمرویی
۱۲ تا ۱۸ سال ۳۰ دقیقه
شغلی پرسشنامه ترجیح شغلی هالند
AIST
آرزوهای شغلی
فعالیت های مورد علاقه
صلاحیت ها
احساسات و نگرش نسبت به مشاغل
خودسنجی توانایی های شخصی
خود سنجی مهارت های شخص
۱۲ سال به بالا ۳۰ دقیقه

از ۱۶ سال به بالا

رديف طبقه آزمون آزمون چه چيزی را ميسنجد؟ محدوده سنی مدت زمان
از ۱۶ سال به بالا اضطراب پرسشنامه اضطراب بک میزان اضطراب ۱۶ سال به بالا ۱۰ دقیقه
مقیاس درجه بندی همیلتون سنجش نشانه¬های رفتاري، جسماني و ذهني اضطراب ۱۶ سال به بالا ۲۰ دقیقه
ارزیابی انواع تری یا فوبیا
بازار هراسی
آسیب اجتماعی
آسیب جسمی
FQ
۱۶ سال به بالا ۱۰ دقیقه
وسواس وسواس فکری و عملی
YBOCS
تعیین نوع و شدت علادم وسواس فکری و عملی ۱۶ سال به بالا ۳۰ دقیقه
افسردگی پرسشنامه افسردگی بک
BDI
میزان افسردگی ۱۶ سال به بالا ۱۰ دقیقه
مقیاس درجه¬بندی افسردگی هامیلتون سنجش نشانه های رفتاری، افسردگی ذهنی و جسمی ۱۶ سال به بالا ۲۰ دقیقه
شخصیت بهنجار شنامه¬ی شخصیت ۱۶ عاملی کتل
Pf16
کم حرف، غیر اجتماعی، کناره جو کم هوش ـ باهوش.
احساساتی ـ باثبات
سلطه‌پذیر ـ سلطه‌گر.
جدی ـ بی‌خیال و سرخوش.
مصلحت‌گرا(ضعف فرامن) ـ اصولی و با وجدان.
ترسو ـ جسور.
کله شق ـحساس.
زود باور ـ شکاک.
اهل عمل ـ خیال‌پرداز.
رک ـملاحظه‌کار.
مطمئن به خود ـ بیمناک و نگران.
محافظه‌کار ـ خطرکننده.
متکی به دیگران ـ خود بسنده.
ناخویشتن‌دار ـ خویشتن‌دار.
آرمیده ـ مضطرب
۱۶ سال به بالا
شخصیت بالینی Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2
(MMPI-2)
 دروغ
 فراوانی
 تصحیح
 جسمانی‌سازی
 افسردگی
 هیستری
 جامعه‌ستیزی
 مردانگی-زنانگی
 پارانویا
 خستگی روانی
 اسکیزوفرنی
 هیپومانیا
برون‌گرایی- درون‌گرایی
۱۶ سال به بالا ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
اختصاصا
اوتیسم
مقیاس اتیسم¬بهر بزرگسال Adult AQ-P
The Autism-Spectrum Quotient
بررسی علایم زیرآستانه¬ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار ۱۶ سال به بالا ۲۰ دقیقه

۱۸سال به بالا

رديف طبقه آزمون آزمون چه چيزی را ميسنجد؟ محدوده سنی مدت زمان
۱۸ سال به بالا
شخصیت بهنجار NEO
آزمون پنج عامل شخصیت نئو
• روان نژندی:
• برون گرایی و درون گرائی:
• اشتیاق به تجارب تازه:
• توافق پذیری:
• وظیفه شناسی
۱۸ سال به بالا ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه
شخصیت بالینی
Millon Clinical Multiaxial Inventory
(MCMI-III)
الگوهای بالینی شخصیت:
اسکیزوئید/ دوری‌گزین/ افسرده/ وابسته/ نمایشی/ خودشیفته/ ضداجتماعی/ دیگرآزار/ وسواسی/ منفی‌گرا/ خودآزار
الگوهای بالینی شدید شخصیت:
اسکیزوتایپال/ مرزی/ پارانوئید
-نشانگان بالینی:اختلالات اضطرابی/ شبه جسمی/ مانیک/ افسرده‌خویی/ وابستگی به الکل/ وابستگی به مواد/ استرس پس از ضربه
-نشانگان بالینی شدید:اختلال تفکر/ افسردگی اساسی/ اختلال هذیانی
شاخص‌های تغییر پذیری: افشا/ مطلوبیت/ بدنمایی
۱۸ سال به بالا
SWAP – اختلالات شخصیتی:
اسکیزوئید/ پارانوئید/ اسکیزوتایپال/ ضداجتماعی/ مرزی/ نمایشی/ خودشیفته/ اجتنابی/ وابسته/ وسواسی-جبری/ افسرده/ منفعل
– صفات شخصیتی:
منزوی و بی‌احساس/شکاک/ تفکر و رفتار عجیب/ خشن و بی‌وجدان/ بی‌ثبات و بدخلق/متظاهر و سطحی /خودبزرگ‌بین/احساس حقارت و نگرانی/ نیازمند، مطیع و نگران/ کمال‌طلب، نگران و مهارگر/ منفعل و بدون جرأت/ کینه‌توز
– مکانیزم های دفاع روانی
۱۸ سال به بالا ۱۲۰ دقیقه
MMPI-ZRF مشکلات خلقی و هیجانی
– مشکلات بالینی
– مشکلات تفکر و علایم جسمانی
– مشکلات در نگرش ها یا باور ها
– مشکلات در ابراز خود
– مشکلات در روابط بین فردی
– مشکلات آسیب شناسی شخصیت
۱۸ سال به بالا
فردی
(زوجین
نیازهای اساسی گلاسر  نیاز به بقا
 احساس تعلق
 قدرت و خودشکوفایی
 آزادی
 تفریح
۱۸ سال به بالا ۱۰ دقیقه
پرسشنامه¬ی مکانیسم-های دفاعی تعیین نوع مکانیسم دفاعی فرد ۱۸ سال به بالا ۴۰ دقیقه
طرحواره¬ی یانگ کسب طرح واره های اصلی ناسازگار افراد ۱۸ سال به بالا ۹۰ دقیقه
نرم¬افزار مقیاس دلبستگی بزرگسالRAAS کولینز و رید دلبستگی: آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند.
نزدیک بودن: آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی
اضطراب: ترس از داشتن رابطه
۱۸ سال به بالا ۱۰ دقیقه
ابزار سنجش خانواده FAD تعیین کیفیت روابط، توانایی مواجه با مشکل و بررسی نقش¬های اعضای خانواده ۱۸ سال به بالا ۱۵ دقیقه
پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب
هارمون سینگ
شمیزان سازگاری بین زوجین
دارای دو فرم برای زنان (ب) و شوهران (الف) است.
با توجه به مشاغل متفاوت نرم¬های متفاوتی دارد.
۱۸ سال به بالا ۲۰ دقیقه
قصه های عشق شیوه¬های تفکر و رفتار
نقش¬های مکمل
نقاط قوت و ضعف
۱۸ سال به بالا ۶۰ دقیقه
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ نمره ی صمیمیت
نمره ی شورجنسی
نمره ی تصمیم/ تعهد
۱۸ سال به بالا ۲۰ دقیقه
رضایت زناشویی انریچ فرم بلند
ENRICH
 تحریف آرمانی
 رضایت زناشویی
 مسائل شخصیتی
 ارتباط
 حل تعارض
 مدیریت مالی
 فعالیت¬های اوقات فراغت
 رابطه¬ی جنسی
 فرزندان و فرزندپروری
 خانواده و دوستان
 نقش¬های مساوات طلبی
جهت¬گیری مذهبی
۱۸ سال به بالا ۴۵ دقیقه
شغلی
آزمون رضایت شغلی نمره ی کل رضایت شغلی ۱۸ سال به بالا ۳۰ دقیقه
FET
ارزیابی ویژگیهای رهبری
(Vienna)
•  نیرومندی
 جرأتمندی
 اعتماد به نفس
 خویشتن‌داری
 گشادگی نسبت به ارتباط
 برونگرایی پرخاشگرانه
 تمایلات تعارض گونه
 تحریک‌پذیری
 احساس بیش‌تنیدگی
 تعادل ذهنی
۱۸ سال به بالا ۲۰ دقیقه
AHA •بررسی نگرش و دیدگاه فرد به کار
(سنجش توانایی و مهارت های فرد)
هدفمندی
انگیزه و اشتیاق
برنامه ریزی
میزان تحمل ناکامی
۱۸ سال به بالا ۳۵ تا ۶۰ دقیقه