پانته‌آ خواجه پور

روانسنج
کارشناسی روانشناسی بالینی

رزومه

سمیرا ذاکرین

روانسنج
کارشناسي ارشد روانسنجی

رزومه

نگار صمدانی

معاون کلینیک
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


زهره ناجيانی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روان‌سنجی

رزومه

سميرا سادات ميرزمانی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روان‌سنجی

رزومه

سارا عزيزی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی- آموزش و پرورش کودکان استثنایی

رزومه


دريا مدينه

روانسنج
کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی

رزومه

رضوان بيگدلی

روانسنج
کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی

رزومه

فرزانه بیات

روانسنج
کارشناسي ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران

رزومه


مریم حسنوند

روانسنج
کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی- دانشگاه تهران

رزومه

مریم آلودری

روانسنج
کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی

رزومه