پانته‌آ خواجه پور

روانسنج
کارشناسی روانشناسی بالینی

رزومه

محمدامین طاهرپور

معاون آزمايشگاه روانسجی

رزومه

سارا کشاورز

مدير آزمايشگاه روانسجی
دکتری روانشناسی سلامت

رزومه


زهره ناجيانی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روان‌سنجی

رزومه

سميرا سادات ميرزمانی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روان‌سنجی

رزومه

حسين داداش زاده

روانسنج
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه


دريا مدينه

روانسنج
کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی

رزومه

پانيذ صدری

روانسنج
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

سارا عزيزی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی- آموزش و پرورش کودکان استثنایی

رزومه


نگار صمدانی

روانسنج
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه

رضوان بيگدلی

روانسنج
کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی

رزومه

آناهیتا شکرکن

روانسنج
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
رزومه