تحصیلات
 • ۱۳۹۴          دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع پایان نامه: مقایسه اثر بخشی ترکیب نوروفیدبک با دستگاه پرورش شناختی و نورو فیدبک با CRT بر روی کودکان دارای ADHD

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

موضوع پايان‌نامه: مقایسه مولفه های شخصیت خودشیفته و نمایشی و هوش هیجانی در بیماران روانی و افراد سالم

 • ۱۳۸۷          ديپلم علوم انسانی
فعاليت‌هاي اجرايي
 • از ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲                   نویسنده مسئول مجله انجمن روانشناسی دانشگاه تبریز
 • ۱۳۹۳                                   شرکت در جشنواره حرکت به عنوان نماینده گروه روانشناسی بالینی
 • از ۱۳۹۴ تا کنون                    مشاور یار خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مشاغل
 • از۱۳۹۳             مشاور تحصیلی در موسسه علوم پزشکی سنا
 • از ۱۳۹۴            کارمند بخش روانسنجی کلینیک اتیه
طرح های پژوهشی

باطبی، سپیده؛داداش زاده؛حسین .مقایسه عملکرد مولفه های پردازش،بازشناسی و تنظیم هیجانی در مصرف کنندگان مواد مخدر با گروه سالم محل برگزاری:دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی سال۱۳۹۳تا ۱۳۹۵

کارگاه ها و دوره ها
 • کارگاه تفسیر آزمون بندر گشتالت (مدرس: سیامک داداشی)
 • کارگاه درمان اختلالات وسواسی بر اساس روش شناختی- رفتاری (مدرس:پرفسور مجید محمود علیلو)
 • کارگاه اختلالات اضطرابی(مدرس :پرفسور عباس بخشی پور)
 • چهارمین کنگره بین المللی روان درمانی شناختی -رفتاری(تهران)
 • دوره روان تحلیلگری بر اساس نظریات روابط ابژه(دکتر مسعود درخشانی)
 • کارگاه تربیت درمانگر شناختی- رفتاری(گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • کارگاه عملی نوروفیدبک در مرکز ملی نقشه برداری مغز(مدرس ها:دکتر رستمی و دکتر مایر)
 • دومین کنگره روان کاوی و روان درمانی پویای ایران (تهران)
 • کارگاه تکنیکهای فن بیان و کاربست آن در مشاوره(مدرس:دکتر مرتضوی)

حسین داداش زاده