تحصیلات

۱۳۹۰-۱۳۹۲              کارشناسي ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش واسطه ای استحکام من فرزندان در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت نوجوانان

۱۳۸۶- ۱۳۹۰             کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۱۳۸۵                       ديپلم علوم تجربي، دبیرستان فرزانگان

مشاغل
 • از مهر ۱۳۹۶                                   دستیار پژوهشی-پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
 • از خرداد ۱۳۹۶                          دبیر علمی و مدیر مسئول دوم فصلنامه رویش روانشناسی
 • از اردیبهشت ۱۳۹۶                               مرکز مشاوره دانشگاه تهران – بخش روانسنجی
 • از مرداد ۱۳۹۵                                      گروه آتيه درخشان ذهن- بخش سنجش
 • مهر ۱۳۹۳تا خرداد ۱۳۹۶                       مدرس، دانشگاه پیام نور.
 • شهریور تا اسفند ۱۳۹۵                         مشاوره تحصیلی، کلینیک مهرگان.
 • تیر تا اسفند ۱۳۹۵                                مشاوره تلفنی، کیلنیک مهرگان.
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵      مشاور تحصیلی و درمانگر اضطرابی، دبیرستان دارالفنون.
 • تیر تا شهریور ۱۳۹۳                            روان شناس و مشاور تحصیلی، دبیرستان پردیس.
 • تیر تا شهریور ۱۳۹۳                           مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی، موسسه هامون.
طرح‌های پژوهشی
 1. بشارت، محمدعلی؛ شفیعی، رزا؛ رحیمی نژاد، عباس. «رابطه بین کنش وری ادراک شده خانواده و سبک های هویت: نقش واسطه ای استحکام من»، فصلنامه خانواده پژوهی، (۱۳۹۶)، ۴۹،۲۴-۷.
 2. شفیعی، رزا؛ کمالی، زینب السادات؛ حاتمی، جواد. «نقش پیش بین افسردگی در نقص نظریه ذهن»، فصلنامه رویش روانشناسی، پذیرفته شده، (۱۳۹۶).
 3. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمدعلی؛ حاجی رسولی ها، زینب؛ نوایی، سمانه. «بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل». فصلنامه رویش روانشناسی، (۱۳۹۶)، ۱۸، ۸۵- ۹۸.
 4. پورحسین، رضا؛ شفیعی، رزا؛ حسینی، مهدی؛ آخانی، مریم. «پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان». فصلنامه رویش روانشناسی، (۱۳۹۶)، ۱۸، ۵-۲۴.
 5. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمدعلی؛ حاجی رسولی ها، زینب. «نقش پیش بین روان سازه های ناسازگار اولیه مادران در پیش بینی خودکارامدی و سلامت عمومی دختران»، پذیرفته شده در کنگره بین المللی خانواده، اهواز، ۸ و ۹ دی ۱۳۹۵.
 6. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمدعلی؛ حاجی رسولی ها، زینب؛ حسینی، مهدی. «بررسی رابطه هوش معنوی با مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی روانشناختی در کارمندان متاهل بهزیستی». پذیرفته شده در کنگره بین المللی خانواده، اهواز، ۸ و ۹ دی ۱۳۹۵.
 7. حسینی، محمدمهدی؛ حاتمی، جواد؛ رحیمی نژاد، عباس؛ بهرامی احسان، هادی؛ شفیعی، رزا؛ شریف زاده، مسعود. «بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مدرن و مذهبی و رابطه آن با بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران: تحلیل سازمان یافتگی خود مبتنی بر اصل های معرفت شناختی باکوبزا». مجله رویش روانشناسی (۱۳۹۴)، ۳.
 8. بشارت، محمدعلی؛ شفیعی، رزا؛ رحیمی نژاد، عباس. «نقش واسطه ای استحکام من فرزندان در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت». مجله علوم روانشناختی، ۱۴، ۵۵ (۱۳۹۴): ۳۲۱-۳۴۱.
 9. پورحسین، رضا؛ شفیعی، رزا؛ حاجی رسولی ها، زینب؛ مظلوم حسینی، نگار. «بررسی رابطه کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی». مجله رویش روانشناسی، ۳، (۱۳۹۴)، ۲۳-۳۴.
 10. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمد علی. «بررسی رابطه بین استحکام من و سبک های هویت». پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۴.
 11. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمد علی. «بررسی رابطه کنش وری ادراک شده خانواده و سبک هویت در دانش آموزان»، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۴.
تدریس
 • نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳ انگیزش و هیجان، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ انگیزش و هیجان، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ راهنمایی پایان نامه «بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی نئو با شوخ طبعی و سلامت روان »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳  راهنمایی پایان نامه «بررسی رابطه بین منبع کنترل با عزت نفس و سلامت روان در دانشجویان»، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ راهنمایی پایان نامه « بررسی و مقایسه رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و پسر »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ انگیزش و هیجان، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی و پرخاشگری در کارمندان مدارس عادی و توانبخشی »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین هوش معنوی با مهارت های ارتباطی در کارمندان مدارس عادی و توانبخشی »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رضایت زناشویی مادر و رابطه آن با سلامت روان فرزند »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین کارکرد خانواده و پرخاشگری در والدین »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه رضایت زناشویی  مادران با سبک دلبستگی فرزند »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسي رابطه­ي طرحواره ناسازگاري يانگ مادر با خودكارآمدي و سبك دلبستگي فرزندان نوجوان دوره متوسطه »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴ روان شناسی اجتماعی کاربردی، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین آسیب پذیری روانی و بدنی با بهزیستی روانشناختی »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و کمال گرایی در بیماران گوارشی»، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴ راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و  رضایت زناشویی در بانوان متاهل »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روان شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵ روان شناسی اجتماعی کاربردی، کارشناسی، روان شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روان شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵ روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
 • نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵ روان شناسی اجتماعی کاربردی، کارشناسی، روان شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز آمل.
شرکت در کارگاه ها
 • ۱۳۹۶ کارگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS)- گروه آتیه درخشان ذهن و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
 • ۱۳۹۵ روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)، مدرس دکتر طهماسب.
 • ۱۳۹۵ کارگاه آموزشی CANTAB و IVA – آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۱ تشخیص و درمان اختلالات جنسی. دانشگاه تهران، موسسه روانشناسی.
 • ۱۳۹۱ نوروفیدبک مقدماتی.
 • ۱۳۹۰ گروه درمانی روان پویشی. دانشگاه تهران، موسسه روان شناسی.
 • ۱۳۹۰ مثبت نگری در روان درمانی. دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ.
 • ۱۳۹۰ بهداشت روان، دین و فرهنگ. دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ.
 • ۱۳۹۰ بهداشت روان و فجایع. دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ
 • ۱۳۹۰ تحلیل رفتار متقابل تکمیلی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۰ حل مساله و تصمیم گیری. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۰ افسردگی پیش از قاعدگی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹ سوء استفاده عاطفی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹ عشق، وابستگی سالم، وابستگی ناسالم. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹ تحلیل رفتار متقابل مقدماتی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
برگزاری دوره های آموزشی
 • ۱۳۹۳ «مدیریت استرس و راهبردهای مقابله»، دبیرستان دارالفنون آمل.
 • ۱۳۹۳ «شناسایی و مقابله با افکار ناکارآمد»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۳ «اصول رفتار با فرزندان کنکوری»، دبیرستان پردیس.
 • ۱۳۹۴ «راه های مقابله با خشم»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴ «مدیریت استرس و راهبردهای حل مساله»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴ «مهارت های ارتباطی کارآمد و جرات ورزی»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴ «افسردگی پیش از قاعدگی و راهبرد های کنارآمدن با آن»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴ «یادگیری مهارت ها و برنامه ریزی تحصیلی»، دبیرستان دارالفنون.
حضور در کنگره ها
 • ۱۳۹۵    شرکت در دومین کنگره بین المللی خانواده
 • ۱۳۹۴   شرکت در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۰ شرکت در اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ
 • ۱۳۸۹ شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران
عضویت در انجمن ها
 • عضویت در انجمن روان شناسی ایران
 • عضویت در سازمان نظام روان شناسی ایران

رزا شفیعی