تحصیلات
 • ۱۳۹۴          کارشناسي ارشد رشته روان‌سنجی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

موضوع پايان‌نامه: ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون عملکرد پیوسته در کودکان مبتلا به بیش‌فعالی کمبود توجه

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 • ۱۳۸۴          ديپلم علوم انسانی
فعاليت‌هاي اجرايي
 • از ۱۳۹۱                   اجرای پرسشنامه میزان رضایتمندی بیماران روانی از بیمارستان به درخواست سازمان بهداشت جهانی سال
 • ۱۳۹۲                      اجرای آزمون استنفورد بینه
 • ۱۳۹۳                      اجرای آزمون وکسلر چهارم تکمیل یافته
 • ۱۳۹۳                      اجرای آزمون وودکاک جانسون نسخه شناختی
مشاغل
 • از ۱۳۹۳                   آزمونگر و ارزیاب بخش روانسنجی گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۵           آزمونگر و ارزیاب آموزش و پرورش منطقه ۱۰ تهران
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۵            آزمونگر مرکزهای پویش، اردیبهشت، هماهنگ، مهر نرگس، آپادانا، کوثر النبی، مهر، مفید
 • ۱۳۹۴-۱۳۹۵           انجام فعالیت‌های پژوهشی و آماری
طرح های پژوهشی
 1. ناجیانی ، زهره؛ کامکاری، کامبیز . هنجاریابی آزمون وکسلر چهارم ( تکمیل یافته). مدارس ، ۱۳۹۱.
 2. ناجیانی ، زهره؛ کامکاری، کامبیز . هنجاریابی آزمون وودکاک جانسون (نسخه شناختی). مدارس، ۱۳۹۳
انتشارات

مقاله

 1. Najiani, zohreh; Rostami, Reza. Psychometric properties of continuous performance test in children with attention- deficit hyperactivity disorder (ADHD( )Journal of management and Social Studies, ۲۰۱۶(.
تدریس
 • ۱۳۹۴          آزمون استنفورد بینه. گروه آتیه درخشان
 • ۱۳۹۳          آزمون وکسلر چهارم تکمیل یافته. مرکز خدمات روانشناسی مهر. مرکز خدمات روانشناسی آپادانا

زهره ناجیانی