تحصیلات
 • ۱۱/۱۳۹۳     کارشناسي ارشد رشته روانشناسی- آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه : بررسی رابطه مهارت های پیش کلامی با ادراک شنوایی و وضوح کلامی در کودکان کاشت حلزون شده پیش زبانی

 • ۱۱/۱۳۸۷     کارشناسي رشته علم تربیتی- آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی( استثنایی ) دانشگاه علامه طباطبائی
 • ۱۳۸۳          ديپلم علوم انسانی
مشاغل
 • سال ۱۳۹۴ و ۹۵۱۳. کار در قسمت پژوهشی کلینیک آتیه ( هنجار و استاندارد سازی آزمون استعداد تحصیلی وودکاک جانسون ).
 • سال ۱۳۹۴.مربی هوم ویزیت در مرکز بهزیستی نرگس.
 • سال ۱۳۹۲.مربی هوم ویزیت در کلینیک گلها.
 • سال۱۳۹۲.درمانگر بخش CRT در کلینیک آتیه درخشان ذهن.
 • سال ۱۳۹۱.روانشناس رفتاردرمانگر در کلینیک نوید عصر.
 • سال ۱۳۹۰.مربی قسمت روزانه در کلینیک توانبخشی نوید عصر.
 • سال ۱۳۸۷.کارمند اداری در شرکت تولید و واردات و پخش داروی مهشاد رازی.
سخنرانی و کارگاه ها
 • سال ۱۳۹۱ کارگاه: اوتیسم. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۲ کارگاه: ADHD، دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

سارا عزیزی