تحصیلات
 • ۱۳۹۲        کارشناسي ارشد رشته روان‌سنجی دانشگاه آزاد تهران مرکز

موضوع پايان‌نامه: ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون آمادگی ورود به مدرسه برکن نسخه سوم

 • ۱۳۸۸        کارشناسي روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 • ۱۳۸۲        ديپلم علوم انسانی
فعاليت‌هاي اجرايي
 • از ۱۳۹۱         اجرای پرسشنامه میزان رضایتمندی بیماران روانی از بیمارستان به درخواست سازمان بهداشت جهانی
 • ۱۳۹۲            اجرای آزمون استنفورد بینه
 • ۱۳۹۳            اجرای پرسشنامه رضایتمندی شغلی کارکنان گمرک کشور
 • ۱۳۹۲            اجرای نسخه سوم ازمون سنجش آمادگی ورود به مدرسه برکن
مشاغل
 • از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶                 مربی مهد کودک
 • از۱۳۹۱ تا ۱۳۸۷                 مدیر داخلی مسئول برنامه ریزی آموزشی مهد کودک
 • از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۴                مشاور آموزشی دبستان
 • ۱۳۹۵                                 آزمونگر بخش روان‌سنجی گروه آتیه درخشان ذهن
طرح های پژوهشی
 1. سمیرا سادات میزرمانی ، کامبیز ؛ کامکاری ، هنجاریابی آزمون وکسلر چهارم ( تکمیل یافته). مدارس ، ۱۳۹۱.
 2. سمیرا سادات میزرمانی، استاندارد سازی نسخه سوم آزمون سنجش آمادگی ورود به مدرسه برکن، مهد کودک و مدارس شهر تهران، ۱۳۹۲
 3. سمیرا سادات میزرمانی ، جلیل یونسی ، پایش سلامت روانشناختی دانش آموزان محروم شرکت کننده در اردوی تابستانی بنیاد علوی، اردوگاه بنیاد علوی، ۱۳۹۲
انتشارات

مقاله

 1. Mirzamani, Samira sadat; Fathi, Ali, Desining and determining psychometric specifications of suicidaltendencies questionnaire normalized for housewives in Tehran, Iran. .(International Journal of Social Sciences and Humanities Research, 2016)
 2. Psychometric Properties of the Resilience Scale: Validity and Reliability ( Journal of Management and Social Studies, 2016)

کتاب

 1. میرزمانی، سمیرا سادات؛ فتحی، علی. خودکشی آخرین راه نیست. تهران: نیمکت سبز، ۱۳۹۵.

سمیرا سادات میرزمانی