تحصیلات
 • ۱۳۹۵          دانشجوی دکتري سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۱          کارشناسي ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی روایی و اعتباریابی مقیاس سبک های مشارکت در یادگیری گراشا و ریچمن

 • ۱۳۸۸          کارشناسي علوم تربیتی دانشگاه آزاد مرودشت
 • ۱۳۸۳          ديپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۴          عضو کمیته ویرایش مقالات پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران، ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت
 • ۱۳۹۳          عضو کمیته ویرایش مقالات هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی، ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت
مشاغل
 • از ۱۳۹۵                   مدیر داده های پروژه و پژوهشگر، پروژه هنجاریابی آزمون هوش استنفورد-بینه
 • از ۱۳۹۴                   مشاور علمی، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴                      همکار پژوهشی، مرکز تحقیقات سازمان سنجش و آموزش کشور
 • ۱۳۹۴                      آزمونگر، پروژه طولی کودکی در ایران، موسسه همنوای آوای رویش
 • ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱         دستیار استاد (روش تحقیق پیشرفته  و spss)، دانشگاه تهران
طرح‌های پژوهشی
 1. عسگری، علی (۱۳۹۵). هنجاریابی ملی مقیاس هوشی استنفورد-بینه (همکار اصلی).
 2. طهماسبی، سیامک (۱۳۹۵). طرح ۳ ارزیابی سلامت و کفایت مربیان مقطع زیر ۶ سال (همکار اصلی).
 3. کریم زاده، منصوره (۱۳۹۱-۱۳۹۴). پایاسازی و اعتبار یابی آزمون غربالگری اختلالات نافذ رشد (همکار اصلی).
 4. طلایی، ابراهیم (۱۳۹۱-۱۳۹۴). مطالعه طولی رشد اجتماعی عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان جهشی در سال های پس از جهش (همکار اصلی طرح).
 5. حسن آبادی، حمید رضا (۱۳۹۲-۱۳۹۴). مطالعه ملی شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: تدوین یک مدل ساختاری بر پایه نظریه شناختی-اجتماعی حرفه (همکار اصلی طرح).
انتشارات

مقاله

 1. Baneshi, A. R., Karamdoust, N. A., & Hakimzadeh, R. (2013). Validity & reliability of the Persian version of Grasha-Richmann student learning styles scale. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, ۱(۴), ۱۱۹-۱۲۴.
 2. Baneshi, A. R., Dehghan Tezerjani, M., & Mokhtarpour, H. (2014). Grasha-Richmann learning style: role of sex and major. Journal of advances in medical education& professionalism, 1(۵), ۱۰۳-۱۰۷.
 3. بانشی، علیرضا؛ صمدیه، هادی و اژه ای، جواد (۱۳۹۳). اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی و خودتنظیمی. مجله روان شناسی ، ۱۸(۴)، ۳۸۱-۳۹۲.
 4. عباسیان، مینا؛ بانشی، علیرضا؛ شیرزادی فرد، میثم (۱۳۹۴). نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی. مجله ی پژوهش های کاربردی روان شناختی، ۶(۳)، ۱۰۱-۱۱۴.
 5. کریم زاده، منصوره؛ بانشی، علی رضا؛ دهقان طزرجانی، مهناز و طیبی، زینب (در دست چاپ). هنجاریابی آزمون غربالگری اختلالات طیف اتیسم. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی.
 6. حسن آبادی، حمید رضا؛ طلایی، ابراهیم؛ برارپور، گلرخ؛ سید میرزایی جهقی، سیده آزاده و بانشی، علیرضا (در دست چاپ). غنی سازی محیط یادگیری خانه دانش آموزان دارای تسریع تحصیلی: هم افزایی جهش تحصیلی فرزند و کودک درون والدین. مجله تعلیم و تربیت.
 7. حسن آبادی، حمید رضا؛ طلایی، ابراهیم؛ سید میرزایی جهقی، سیده آزاده؛ برارپور، گلرخ و بانشی، علیرضا (در دست چاپ). زیبای خفته ی تسریع تحصیلی: نقش ویژگی های اجتماعی عاطفی دانش آموزان در جهش تحصیلی. مجله تعلیم و تربیت.
 8. طلایی، ابراهیم؛ حسن آبادی، حمید رضا؛ صفدری، زین العابدین؛ سید میرزایی جهقی، سیده آزاده؛ برارپور، گلرخ و بانشی، علیرضا ( در دست چاپ). استدلال علمی در دانش آموزان جهشی: همبودی تسریع تحصیلی و توسعه شناختی. مجله تعلیم و تربیت.
 9. طلایی، ابراهیم؛ حسن آبادی، حمید رضا؛ سید میرزایی جهقی، سیده آزاده؛ برارپور، گلرخ و بانشی، علیرضا ( در دست چاپ). سواد خواندن معیاری برای تسریع تحصیلی: میزان درک مطلب خواندن دانش آموزان جهش کرده به پایه چهارم ابتدایی. مجله تعلیم و تربیت.
 10. طلایی، ابراهیم؛ حسن آبادی، حمید رضا؛ رحیمی، زهرا؛ برارپور، گلرخ؛ سید میرزایی جهقی، سیده آزاده و بانشی، علیرضا ( در دست چاپ). جادوی سیاه توانمندی تحصیلی: کنکاشی در عملکرد و نگرش به ریاضی دانش آموزان جهشی. مجله تعلیم و تربیت.
 11. دهقان طزرجانی، مهناز؛ بانشی، علیرضا و عسگری، علی (۱۳۹۶). مهارت های خواندن کودکان فارسی زبان ۶ تا ۷ سال: نقش ابعاد زبان شناختی. نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، دانشگاه گیلان.(همایش)
 12. دهقان طزرجانی، مهناز و بانشی، علیرضا (۱۳۹۴). اشتیاق استاد و هیجانات تحصیلی در دانشجویان. روان شناسی معاصر، ویژه نامه ۱۰، ۶۱۳-۶۱۶. (همایش)
 13. کشفی، زهرا و بانشی، علیرضا (۱۳۹۲). رابطه معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان (دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش، دانشگاه شهید بهشتی. (همایش)
 14. جمالی عبدالله؛ ترکمان، محمد و بانشی، علیرضا (۱۳۹۱). گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بر اساس تجارب معنوی و میزان هیجان خواهی. چهارمین کنگره بین المللی روان تنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان). (همایش)

کتاب

 1. تاشک، آناهیتا؛ فراهانی، حجت الله و بانشی، علیرضا (۱۳۹۲). آمار توصیفی در علوم اجتماعی-رفتاری همراه با کاربرد نرم افزار SPSS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
 2. کاملی، شیلان؛ سپاسی، سارا؛ دهقان طزرجانی، مهناز و بانشی، علی رضا (۱۳۹۲). مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی. تهران: پردازش.
 3. کاملی، شیلان؛ سپاسی، سارا؛ بانشی، علی رضا و دهقان طزرجانی، مهناز (۱۳۹۲). مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی روانسنجی. تهران: پردازش.
تدریس
 • سال ۱۳۹۵-۹۶          آمار و روش تحقیق. مقطع کارشناسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی. دانشگاه فرهنگیان واحد نسیبه. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • سال ۱۳۹۳-۹۴          روانسنجی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی.
 • سال ۱۳۹۲-۹۴          کاربرد کامپیوتر، آمار توصیفی، استنباطی، روان سنجی. مقطع کارشناسی مشاوره. دانشگاه پیام نور دانسفهان (قزوین).
 • سال ۱۳۹۱-۹۲          آمار توصیفی و استنباطی. مقطع کارشناسی علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور نیریز (فارس).
کارگاه ها
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: تدریس کارگاه نرم افزار آماری spss. موسسه روان شناسی دانشگاه تهران.
 • سال ۱۳۹۲    کارگاه: تدریس نرم افزار آماری spss. همکاری مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی نواندیش.

علیرضا بانشی

مدیر آزمایشگاه روانسنجی
دانشجوی دکتري سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی