روانشناس کودک و نوجوان

تحصیلات

۱۳۹۵         کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی. دانشگاه تهران مرکز
موضوع پايان‌نامه: مقایسه اعتیاد به اینترنت و سبک های دلبستگی و بحران هویت در نوجوانان با و بدون نافرمانی مقابله ای
1386         کارشناسي روانشناسی صنعتی _سازمانی. دانشگاه تهران جنوب.
1381         ديپلم علوم انسانی

مشاغل

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳       مجتمع آموزشی راه رشد، معلم
۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶                 مجتمع آموزشی راه رشد، مشاور مدرسه پسرانه
۱۳۹۸                            کلینیک آتیه درخشان ذهن: روان سنج

انتشارات

عاطفه محمدی، پروانه قدسی، رویا کوچک انتظار. مقایسه اعتیاد به اینترنت و سبک های دلبستگی و بحران هویت در نوجوانان با / بدون نافرمانی مقابله ای. کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت

طرح های پژوهشی

1. طرح مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای جریان مستقیم با متناوب در بهبود خلق و عملکرد های شناختی بیماران افسرده پس از سکته مغزی
2. طرح مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم با متناوب بر بهبود عملکرد های حرکتی،زبانی و کیفیت زندگی بیماران افسرده پس از سکته مغزی.
3. مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجه ای با جریان مستقیم با متناوب در بهبود ارتباط های کارکردی شبکه پیشانی و تغییرات طیف توان بیماران افسرده پس از سکته مغزی، بیمارستان توانبخشی رفیده

فهرست