دکتر رستمی - سمینار آمادگی برای بازنشستگی

برگزاری سمینار چهار روزه "آمادگی برای بازنشستگی" در بانک تجارت

سمینار چهار روزه "آمادگی برای بازنشستگی" در تاریخ 18 تا 21 آذرماه به سفار…
دکتر رضایی - بانک تجارت

برگزاری کارگاه "ارتقاء توانمندی های شناختی" در بانک تجارت

/
اولین جلسه کارگاه 5 جلسه ای "ارتقاء توانمندی های شناختی" روز س…
کارورزی اختلالات یادگیری

برگزاری کارورزی اختلالات یادگیری

/
اولین جلسه 6 ساعته بخش تئوری کارورزی اختلالات یادگیری، در روز جمع…