اختلال صدای گفتار
اختلال ارتباط اجتماعی
اختلال زبان
لکنت زبان
کم توانی ذهنی
تاخیر رشدی کلی
اوتیسم
اوتیسم