اختلال وسواسی جبری در کودکان
اختلال نافرمانی مقابله ای ODD
لالی انتخابی
اختلال اضطراب جدایی
اختلال نافرمانی مقابله ای ODD