روش درمانی TMS، راهکاری برای درمان افسردگی بدون نیاز به دارو