تلفن های ضروری آتیه

پذیرش

پذیرش بزرگسال (طبقه دوم)

زیور منافی

021-84012311

021-84012119

09036777228

پذیرش بزرگسال (زیرهمکف)

سمیه باقری

021-84012123

021-84012143

09933184633

پذیرش کودک

فرشته فیاض

021-84012159

09933184632

پشتیبان کودک

مرجان دریانی

021-84012240

09100048697

آزمایشگاه روانسنجی

مازیار ساحلی

021-84012127

09933184632

آزمایشگاه نقشه مغزی

هدایت آزادی

021-84012123

09035837973

پذیرش توانبخشی

هدایت آزادی

021-84012840

09035837937

پشتیبانی

فاطمه اسکندری

021-84012308

09102940683

پشتیبانی

سوسن عرفانیان

021-84012307

09102940673

پشتیبانی

سمانه ماهیگیر

021-84012440

09933184634

صندوق

دانیال رمضانی

021-84012126

09102940793

صندوق

مرضیه شکیبی

021-84012141

09102940793

پشتیبانی کودک

الهام جمالی

021-84012340

09933184635

فکس

پریسا رحمانی

021-84012101

09378109300

مسئول دفتر ریاست

پریسا رحمانی

021-84012102

09378109300

کلینیک از راه دور

ملیحه مزرعه شاهی

021-84012341

09100048698

امور اداری

مدیر حسابداری

نرگس روزبهانی

021-84012104

مدیر اداری

حمید میردامادیان

021-84012105

کارشناس IT

مرتضی جعفری نژاد

021-84012118

کارشناس ارتباط با سازمان ها

ابراهیم میرزایی مقدم

021-84012167

روابط عمومی

...

021-84012156

بایگانی

هدایت آزادی

021-84012171

فروشگاه

سجاد محمدی

021-84012140

مدیران کلینیک

تشخیص و روانسنجی

فرزانه بیات

021-84012161

خدمات از راه دور

نگار دودل

021-84012166

کودک

دکتر حمید ذوالفقاری، امیر حلاجیان

021-84012312

بزرگسال (طبقه دوم)

دکتر صوفی مرادی، سپیده طورسینا

021-84012136

بزرگسال (زیرهمکف)

دکتر ساناز خمامی، زهره خراسانی

021-84012314

نقشه مغزی

دکتر خسروآبادی، حانیه احمدی

021-84012318

مدیران آتیه

ریاست آتیه

دکتر رضا رستمی

021-84012108

معاونت رواندرمانی

دکتر مریم بیدادیان

021-84012168

مدیر عامل،معاونت مالی اداری

حسین رضا رستمی

021-84012147

معاونت ارتباطات

دکتر علی اکبری

021-84012138

معاونت پژوهش

دکتر رضا کاظمی

021-84012841

معاونت درمان

دکتر آسیه رضایی

021-84012148

فهرست