تلفن های ضروری آتیه

پذیرش

پذیرش بزرگسال (A1)

زیور منافی

021-84012311

021-84012119

پذیرش بزرگسال (A2)

سمیه باقری

021-84012123

021-84012143

پذیرش کودک (C1)

...

021-84012159

آزمایشگاه روانسنجی

مازیار ساحلی

021-84012127

آزمایشگاه نقشه مغزی

هدایت آزادی

021-84012123

پذیرش وحدت

...

021-84012840

پشتیبانی

فاطمه اسکندری

021-84012308

پشتیبانی

سوسن عرفانیان

021-84012307

صندوق

دانیال رمضانی

021-84012126

صندوق

مرضیه شکیبی

021-84012141

فکس

پریسا رحمانی

021-84012101

مسئول دفتر ریاست

پریسا رحمانی

021-84012102

امور اداری

مدیر حسابداری

نرگس روزبهانی

021-84012104

مدیر اداری

حمید میردامادیان

021-84012105

کارشناس IT

مرتضی جعفری نژاد

021-84012118

کارشناس ارتباط با سازمان ها

ابراهیم میرزایی مقدم

021-84012167

روابط عمومی

...

021-84012156

بایگانی

هدایت آزادی

021-84012171

بوفه

سجاد محمدی

021-84012140

مدیران کلینیک

تشخیص و روانسنجی

میلاد زارعی، فرزانه بیات

021-84012161

خدمات از راه دور

نگار دودل

021-84012166

کودک (C1)

دکتر نسرین بهنام نژاد، امیر حلاجیان

021-84012312

بزرگسال (A1)

نسیم کیایی، سپیده طورسینا

021-84012136

بزرگسال (A2)

دکتر ساناز خمامی، زهره خراسانی

021-84012314

نقشه مغزی

دکتر خسروآبادی، حانیه احمدی

021-84012318

مدیران آتیه

ریاست آتیه

دکتر رضا رستمی

021-84012108

مدیر عامل،معاونت مالی اداری

حسین رضا رستمی

021-84012147

معاونت ارتباطات

دکتر علی اکبری

021-84012138

معاونت پژوهش

دکتر رضا کاظمی

021-84012841

معاونت درمان

دکتر آسیه رضایی

021-84012148

فهرست