تحصیلات

۱۳۹۴           دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

موضوع رساله: طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی در کودکان: کاربست پتانسیل های وابسته به رویداد (ERP)

۱۳۸۵           کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پایان‌نامه: تحلیل اکتشافی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی

۱۳۸۱           کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۱۳۷۵           دیپلم علوم تجربی

مشاغل
 • معاونت درمان مرکز جامع اعصاب و روان آتیه از ۱۳۹۲ تاکنون
 • ارزیاب بالینی کودک و نوجوان در مرکز جامع اعصاب و روان آتیه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
 • عضو کمیسیون درمان مرکز جامع اعصاب و روان آتیه ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
 • مدیریت بخش نوروفیدبک مرکز جامع اعصاب و روان آتیه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
 • مدیریت کلینیک روانشناسی گلستان از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
فعاليت های اجرایی

راه اندازی کلینیک روانشناسی پرهام ۱۳۸۵

عضوموسس انجمن علمی روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ۱۳۷۸

طرح‌های پژوهشی

انتشارات: مقاله

 1. سیدموسوی، پ. س. نادعلی، ح. قنبری، س. (۱۳۸۷). بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و نشانگان برونیسـازی شـده در کودکـان ۷ تـا ۹ سـال. فصلنامه خانواده پژوهی، ۳۷-۴۹ ،۴
 2. قنبری سعید، نادعلی حسین,سیدموسوی پریساسادات،(۱۳۸۷). رابطه سبک های فرزندپروری با نشانه های درونی سازی شده در کودکان، دوره  ۳ , شماره  ۲ ; از صفحه ۱۶۷ تا صفحه ۱۷۲ .
 3. زبردست، عذرا ، مریم صالحی ، محمدعلی بشارت و حسین نادعلی. (۱۳۸۷) . “هوش هیجانی نارسایی هیجانی و مشکلات بین شخصی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران -، ۲: ۱۰۱-۱۲۴.
 4. بشارت ، محمدعلی ، حسین نادعلی ، عذرا زبردست و مریم صالحی (۱۳۸۷) . “کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی.” روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) ۵، ۱۷: ۷-۱۷.
 5. بشارت ، محمدعلی ، مریم صالحی ، خدیجه شاه محمدی، حسین نادعلی و عذرا زبردست. (۱۳۸۷). “رابطه تابآوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران.” روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران ۳، ۲: ۴۹-۳۸.
 6. سیدموسوی، پریسا . مریم وفائی. حسین نادعلی. (۱۳۸۸). راهبردهای مقابله ی مذهبی با تعالی پس از ضربه ای و درماندگی دانشجویان، فصلنامه روان شناسی و دین سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)
 7. خرازی پاکدل ، عزیز، محمدعلی بشارت و حسین نادعلی. (۱۳۸۹). “هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس.” مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۲، ۱: ۳۳-۴۷.
 8. خدا پناهی،محمد کریم؛قنبری،سعید؛ نادعلی،حسین؛ سید موسوی،پریسا.(۱۳۹۱) کیفیت روابط مادر – کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش دبستانی.روانشناسی تحولی  – شماره ۳۳ صفحه  ۵ تا ۱۴
 9. نادعلی،حسین. بشارت، م.ع. رستمی، ر،بهرامی. احسان، ه. موسوی، اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش دبستانی ، مجله روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی.شماره ۴۸. ۱۳۹۵
 10. نادعلی، حسین. اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر شاخص های فیزیولوژیک مرتبط با تنیدگی در کودکان پیش دبستانی (در دست انتشار)

مقالات خارجی

 1. Dehghani-Arani F · Rostami R · Nadali H, 2013, Neurofeedback training for opiate addiction: improvement of mental health and craving applied psychology and biofeedback Appl Psychophysiol Biofeedback. 38(2): 133–۱۴۱.
 2. Dehghani-Arani F · Rostami R · Nadali H. 2015. Neurofeedback training as a new method In treatment of crystal, methamphetamine dependent patients, Appl Psychophysiol Biofeedback.  Sep;40(3):151-61.
 3. tt, Goodarzi, M .A, Taghavi, M .R, Nadali, H, 2008, Attentional bias for angry tacial expression in anxious children. IPA, International Journal of Psychology
تدریس
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از ۱۳۸۵ تا کنون

کارشناسی ارشد دروس: نوروسایکولوژی، آسیب شناسی روانی، کارورزی بالینی

کارشناسی: آمار و روش تحقیق، آزمون های روانی

سخنرانی و کارگاه
 • برگزاری کارگاه های روانشناسی برای دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

عناوین کارگاهها: تعامل با بیماران سرطانی، مدیریت استرس کادر درمان بیمارستان، فرزند پروری و…

دكتر حسين نادعلی

معاونت درمان
دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران