تحصیلات

۱۳۹۱         دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی. دانشگاه لرستان.

موضوع رساله: مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مذهب محور، درمان شناختی رفتاری کلاسیک و تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای بر روی نشخوارفکری، بی لذتی و علائم شناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با استفاده از الکتروآنسفالوگرافی کمّی

۱۳۹۰          کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران.

موضوع پایان‌نامه: مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS)  و تحریک تتا برست بر روی علائم منفی و شناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی.

۱۳۸۶           کارشناسی روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران.

مشاغل

مهر  ۱۳۹۴-تا کنون                           معاونت نوروساینس گروه آتیه درخشان ذهن

تیر  ۱۳۹۳ تا  مهر ۱۳۹۴                    مدیر کلینیک اضطراب گروه آتیه درخشان ذهن

شهریور ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۳               درمانگر تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجه ای (rTMS) و بیوفیدبک

طرح‌های پژوهشی

رستمی، رضا؛ صانعی، سعید؛ یونسی، علی؛ مولر، آندریاس؛ کروپوتوف، یوری؛ کاظمی، رضا؛ قلی پور، فاطمه. بررسی تفاوت های بین فرهنگی در عملکرد شناختی و ارتباطات مغزی بین ایرانیان و سوئیسی ها. ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، (در دست اجرا).

انتشارات: مقاله
 1. Rostami, R., Kazemi., R., Nitche, M., Gholipour, F., Salehinejad, M. (2017). Clinical and demographic of response to rTMS treatment in unipolar and bipolar depressive disorders. Clinical neurophysiology. In press (IF: 3/86).
 1. Kazemi, R., Rostami, R., Khomami, S., Horacek, J., Brunovsky, M., Novak, T., & Fitzgerald, P. B. (2016). Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression.Psychiatry research۲۴۰, ۳۶۴-۳۷۵. (IF: 2/466)

 

 1. Rezaee, M., Mirderikvand, F., Moazzeni, T., Hashemi, S., Kazemi, R., & Jang, K. L. (2016). Factor analysis of Persian version of diagnostic assessment of personality pathology-basic questionnaire. Journal of research & health, ۶ (۳), ۳۰۷- ۳۱۷.

 

 1. Rostami, R., Badran, B. W., Kazemi, R., Habibnezhad, M., & George, M. S. (2015). Long‐lasting analgesic effect of transcranial direct current stimulation in treatment of chronic endometriosis pain.Journal of Obstetrics and Gynaecology Research۴۱(۱۲), ۱۹۹۸-۲۰۰۱. (IF: 1/091)

 

 1. Khomami, S., Rostami, R., & Kazemi, R. (2015). Safety and Therapeutic Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Behavior Therapy in a Pregnant Woman: Case Report.Iranian Rehabilitation Journal,۱۳(۱).

 

 1. Kazemi, R., Rostami, R., Marcolin, M.A., S., & Khodaei, M.R. (2012). The application of the theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, ۱۴(۱۰), ۸۶-۸۸.

 

 

 1. کاظمی، رضا؛ قدم پور، عزت الله؛ رستمی، رضا؛ خمامی، ساناز؛ رضایی، مهدی. (۱۳۹۶). بررسی اثربخشی تحریک دو طرفه مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به افسردگی دو قطبی. فصلنامه روانشناسی شناختی. (پذیرفته شده)
 2. مجیدزاده اردبیلی، کیوان؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۶). بررسی همبسته های الکتروفیزیولوژیک شنیدن تلاوت قرآن کریم در افراد سالم: مطالعه مقدماتی در علوم اعصاب معنویت. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. (درحال داوری)
 3. حیدری نسب، لیلا؛ مدنی، اعظم السادات؛ یعقوبی، حمید؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۵). بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین های شناختی رایانه ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی. یافته، ۸ (۱) ، ۱۰۱-۱۱۲.
 4. رضایی، مهدی؛ قدم پور، عزت الله؛ رضایی، مظاهر؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۴). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. فصلنامه روانشناسی بالینی، ۷ ( ۴) ، ۴۵-۵۸.
 5. قیاسی، سمیه؛ نائینیان ، محمد رضا؛ رستمی، رضا؛ روشن، رسول؛ کاظمی، رضا؛ خمامی، ساناز. (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، ۳۲ (۱)،۱۷-۲۶.
 6. خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس. (۱۳۸۹). بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال بر عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. مجله علوم رفتاری ، ۴ (۴)، ۱۳-۱۴ .
 7. خمامی، ساناز؛ رستمی،رضا؛ کاظمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس. (۱۳۸۹). بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا ( ۲۰ هرتز) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. اصول بهداشت روانی. ۱۲( ۴۷)، ۵۵۲- ۵۶۱.
 8. خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. (۱۳۸۸). بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال (rTMS) بر اختلال افسردگی عمده ناشی از مصرف شیشه و ولع ناشی از آن. اعتیاد پژوهشی. ۳ (۹)، ۱۷۳-۱۸۴.
انتشارات: كتاب
 1. رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ خمامی، ساناز، حبیب نژاد،محمد. تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ .
 2. رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) برای اختلالات خلقی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.
 3. Khomami, S., Rostami, R., Kazemi, R., Rahimi nezhad, A. (2012). The study of effect 20- Hz repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in patients with medication resistant major depressive disorder. In N. Boutros (Ed), The international psychiatry and behavioral neuroscience yearbook (volume II) (pp.). New York, NY: Nova Publishers.
تدریس

۱۳۹۴            آسیب شناسی روانی (۱). کارشناسی روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

۱۳۹۴             روانشناسی تجربی. کارشناسی روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

۱۳۹۴                آزمون های شناختی در روانشناسی بالینی. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

۱۳۹۴            روانشناسی تجربی.  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۱               کاربرد روش تحریک الکتریکی با جریان مستقیم از روی جمجمه (tDCS) در کاهش درد بیمار مبتلا به

آندومتریوز: یک مطالعه موردی، دومین کنگره کشوری آندومتریوز.

The application of theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. Basic and clinical neuroscience congress. Iran. 7-9 November, 2012.

Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression. 4th basic and clinical neuroscience congress. Iran. 23-25 December, 2015

Long lasting analgesic effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of chronic endometriosis pain. 70th annual meeting of the society of biological psychiatry. Canada. 14-16 May, 2015.

Clinical predictors of antidepressant response of repetitive transcranial magnetic stimulation in depressive disorder: A naturalistic study. 2nd international brain stimulation conference. Spain. 5-8 March, 2017.

۱۳۹۵                کارگاه: الکتروآنسفالوگرافی کمّی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم  (۰۵/۰۳/۱۳۹۵ الی ۰۷/۰۳/۱۳۹۵).

۱۳۹۵                کارگاه : آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در درمان (ویژه روانپزشکان). دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۸/۰۷/۱۳۹۵ الی ۲۹/۰۷/۱۳۹۵).

۱۳۹۵                کارگاه: آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۰۳/۰۹/۱۳۹۵ الی ۰۴/۰۹/۱۳۹۵).

۱۳۹۵                کارگاه: آشنایی با روش های ثبت، پردازش، تحلیل، سیگنال های مغزی و کاربرد آن در درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۸/۱۱/۱۳۹۵ الی ۲۹/۱۱/۱۳۹۵)

۱۳۹۶                کارگاه: الکتروآنسفالوگرافی کمّی. دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۰/۰۲/۱۳۹۶ الی ۲۱/۰۲/۱۳۹۶)

۱۳۹۶               کارگاه: آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۷/۰۲/۱۳۹۶ الی۲۸/۰۲/۱۳۹۶)

عضويت در انجمن ها

انجمن علوم اعصاب ایران

انجمن روانشناسی ایران

انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

دكتر رضا كاظمی

معاونت پژوهش
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی