تحصیلات
 • ۱۳۹۰-۱۳۹۲                        کارشناسي ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش واسطه ای استحکام من فرزندان در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت نوجوانان

 • ۱۳۸۶- ۱۳۹۰                       کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۵                                  ديپلم علوم تجربي، دبیرستان فرزانگان
مشاغل
 • از مرداد ۱۳۹۵                   بخش روانسنجی، گروه آتيه درخشان ذهن
 • از شهریور ۱۳۹۵                مشاوره تحصیلی، کلینیک مهرگان.
 • از تیر ۱۳۹۵                        مشاوره تلفنی، کیلنیک مهرگان.
 • از مهر ۱۳۹۳                      مدرس، دانشگاه پیام نور.
 • از اردیبهشت ۱۳۹۳           درمانگر اضطرابی، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۳                                روان شناس و مشاور تحصیلی، دبیرستان پردیس.
 • ۱۳۹۳                                مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی، موسسه هامون.
طرح‌های پژوهشی
 1. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمد علی. «بررسی رابطه بین استحکام من و سبک های هویت». پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۴.
 2. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمد علی. «بررسی رابطه کنش وری ادراک شده خانواده و سبک هویت در دانش آموزان»، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۴.
 3. پورحسین، رضا؛ شفیعی، رزا؛ حاجی رسولی ها، زینب؛ مظلوم حسینی، نگار. «بررسی رابطه کنش وری خانواده و تست ترسیم خانواده در دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی». مجله رویش روانشناسی، ۳، (۱۳۹۴)، ۲۳-۳۴.
 4. بشارت، محمدعلی؛ شفیعی، رزا؛ رحیمی نژاد، عباس. «نقش واسطه ای استحکام من فرزندان در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت». مجله علوم روانشناختی، ۱۴، ۵۵ (۱۳۹۴): ۳۲۱-۳۴۱.
 5. حسینی، محمدمهدی؛ حاتمی، جواد؛ رحیمی نژاد، عباس؛ بهرامی احسان، هادی؛ شفیعی، رزا؛ شریف زاده، مسعود. «بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مدرن و مذهبی و رابطه آن با بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران: تحلیل سازمان یافتگی خود مبتنی بر اصل های معرفت شناختی باکوبزا». ۳(۱۳۹۴).
 6. پورحسین، رضا؛ شفیعی، رزا؛ حسینی، مهدی؛ آخانی، مریم. «پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سلامت روان». در مرحله چاپ.
 7. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمدعلی؛ نوایی، سمانه. «بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل». در مرحله چاپ.
 8. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمدعلی؛ حاجی رسولی ها، زینب. «نقش پیش بین روان سازه های ناسازگار اولیه مادران در پیش بینی خودکارامدی و سلامت عمومی دختران»، در مرحله چاپ.
 9. شفیعی، رزا؛ بشارت، محمدعلی؛ حاجی رسولی ها، زینب؛ حسینی، مهدی. «بررسی رابطه هوش معنوی با مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی روانشناختی در کارمندان متاهل بهزیستی». در مرحله چاپ.
تدریس
 • نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳           انگیزش و هیجان، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳           روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳          انگیزش و هیجان، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳          روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳          راهنمایی پایان نامه «بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی نئو با شوخ طبعی و سلامت روان »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳         راهنمایی پایان نامه «بررسی رابطه بین منبع کنترل با عزت نفس و سلامت روان در دانشجویان»، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳        راهنمایی پایان نامه « بررسی و مقایسه رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و پسر »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        انگیزش و هیجان، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی و پرخاشگری در کارمندان مدارس عادی و توانبخشی »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین هوش معنوی با مهارت های ارتباطی در کارمندان مدارس عادی و توانبخشی »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        راهنمایی پایان نامه « بررسی رضایت زناشویی مادر و رابطه آن با سلامت روان فرزند »،  مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین کارکرد خانواده و پرخاشگری در والدین »،  مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴        راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه رضایت زناشویی مادران با سبک دلبستگی فرزند »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 •    نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴     راهنمایی پایان نامه « بررسي رابطه­ي طرحواره ناسازگاري يانگ مادر با خودكارآمدي و سبك دلبستگي فرزندان نوجوان دوره متوسطه »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴       روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴       روان شناسی اجتماعی کاربردی، کارشناسی، روانشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴       راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین آسیب پذیری روانی و بدنی با بهزیستی روانشناختی »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴       راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و کمال گرایی در بیماران     گوارشی»، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴       راهنمایی پایان نامه « بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و رضایت زناشویی در بانوان متاهل »، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵       روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، روان شناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵       روان شناسی اجتماعی، کارشناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور آمل.
 • نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵       روان شناسی اجتماعی کاربردی، کارشناسی، روان شناسی، دانشگاه پیام نور آمل.
شرکت در کارگاه ها
 • ۱۳۹۵                     روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)، مدرس دکتر طهماسب.
 • ۱۳۹۱                     تشخیص و درمان اختلالات جنسی. دانشگاه تهران، موسسه روانشناسی.
 • ۱۳۹۱                     نوروفیدبک مقدماتی.
 • ۱۳۹۰                     گروه درمانی روان پویشی. دانشگاه تهران، موسسه روان شناسی.
 • ۱۳۹۰                     مثبت نگری در روان درمانی. دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ.
 • ۱۳۹۰                     بهداشت روان، دین و فرهنگ. دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ.
 • ۱۳۹۰                     بهداشت روان و فجایع. دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی دین و فرهنگ
 • ۱۳۹۰                     تحلیل رفتار متقابل تکمیلی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۰                     حل مساله و تصمیم گیری. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۰                     افسردگی پیش از قاعدگی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹                     سوء استفاده عاطفی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹                     عشق، وابستگی سالم، وابستگی ناسالم. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹                     تحلیل رفتار متقابل مقدماتی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
برگزاری دوره های آموزشی
 • ۱۳۹۳          «مدیریت استرس و راهبردهای مقابله»، دبیرستان دارالفنون آمل.
 • ۱۳۹۳          «شناسایی و مقابله با افکار ناکارآمد»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۳          «اصول رفتار با فرزندان کنکوری»، دبیرستان پردیس.
 • ۱۳۹۴          «راه های مقابله با خشم»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴          «مدیریت استرس و راهبردهای حل مساله»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴          «مهارت های ارتباطی کارآمد و جرات ورزی»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴          «افسردگی پیش از قاعدگی و راهبرد های کنارآمدن با آن»، دبیرستان دارالفنون.
 • ۱۳۹۴          «یادگیری مهارت ها و برنامه ریزی تحصیلی»، دبیرستان دارالفنون.

روزا شفیعی