24 آذر کارگاه دوره مقدماتی تربیت درمانگر با رویکرد روان درمانی پویشی کوتاه مدت پرفشار(ISTDP)
روان درمانی پویشی کوتاه مدت پرفشار(ISTDP)  نوآوری دوانلو در درمان روان تحلیلی در راستای غلبه سریع بر مقاومت درمانجو و در نتیجه افزایش  …

17 و 24 آذر
کارورزی اختلالات یادگیری
در این دوره‌ آموزشی تلاش بر آن است که معلمین و روانشناسان، با اختلال یادگیری، نحوۀ تشخیص و درمان موثر آشنا شوند. این دوره کار در حوزه های ذکر شده …