تحصیلات

۱۳۹۵           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: بررسی سوگیری توجه نسبت به تصاویر مرتبط با دلبستگی: مقایسه دو سطح پردازش زیر آستانه و فراآستانه

۱۳۹۰           کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

۱۳۸۵           ديپلم علوم انسانی

فعاليت‌هاي اجرايي

از ۱۳۹۶                     مدیر دوم کلینیک خانواده گروه آتیه

از ۱۳۹۵                     سرپرست بخش پژوهش های مرکز تحقیقات روانشناسی و دین دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

از ۱۳۹۵                    همکار پژوهشی دکتر مظاهری

۱۳۹۲                       عضو هیئت اجرایی اولین سمینار روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

مشاغل

از ۱۳۹۶                     مديريت دوم کلینیک خانواده گروه آتيه درخشان ذهن

از ۱۳۹۵                    روان درمانگر و مشاور پیش از ازدواج کلینیک خانواده گروه آتیه

از ۱۳۸۷                    آزاد

توانمندی ها

۱۳۹۶            کارگاه آنلاین: آشنایی با زوج درمانی عاطفه مدار (رویکرد سوزان جانسون)، رزا خورشیدی، دانشگاه ایالتی ماساچوست

۱۳۹۴           کارگاه: مشاوره پیش از ازدواج، دکتر منصوره سادات صادقی، کلینیک سگال

۱۳۹۴                       کارگاه: اجرا و تفسیر تست های مشاوره پیش از ازدواج، دکتر منصوره سادات صادقی، کلینیک سگال

۱۳۹۴           کارگاه: ارقاء روابط زوجین ۱، دکتر منصوره سادات صادقی، انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۴           کارگاه: ارقاء روابط زوجین ۲، دکتر منصوره سادات صادقی، انجمن روانشناسی ایران

علی قائمی مهر

علی قائمی مهر