تخصص

تحصیلات

۱۳۹۴ دانشجوي دکتري رواندرمانی دانشگاه زیگموند فروید اتریش.

۱۳۹۲ دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران

۱۳۸۶ کارشناسي ارشد :روانشناسی کودکان دانشکاه ازاد اسلامی واحد مرکز

موضوع پايان‌نامه: تاثیر بازبینی حافظه(قضاوت یادگیری) بر کودکان دارای اختلال خواندن و نوشتن در مقایسه با کودکان عادی

۱۳۸۱ کارشناسي :روانشناسی کودکان استثنایی.دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز

۱۳۷۵ دیپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

۹۳- ۱۳۹۱ روانشناس و روان درمانکر کلینیک درد بیمارستان امام خمینی

۹۳- ۱۳۹۲ گروه درمانگر بیمارستان جامع زنان

۱۳۸۹ تاکنون روانشناس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی

۱۳۸۹ تاکنون روانشناس و روان درمانگر مرکز مشاوره دانش

۱۳۸۹ تاکنون روان شناس و روان درمانکر کلینیک روان درمانی بیمارستان امام خمینی

۸۹- ۱۳۸۷ روانشناس و مشاور مجله اطلاعات هفتگی

۱۳۸۹ مربی کارگاه اموزشی مربیان مهد های کودک وابسته به سازمان بهزیستی کل کشور

۸۹-۱۳۷۷ روانشناس مرکز مشاوره اموزش و پرورش

طرح های پژوهشی

تاثیر مداخلات روانشناسی بر کاهش اضطراب زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان جامع زنان. ۹۳-۱۳۹۲

تاثیر اموزش بهوشیاری درکاهش استرس زنان باردار.همایش علمی-پزوهشی علوم تربیتی و روانشناسی. ۱۳۹۳

انتشارات

انتشارات: مقاله

  1. Amohammad shirazi, marzieh;Comparison of memory monitoring of students with learning disorder and normal student.3rd international conference of cognitive science . 2009.

.۱بررسی اثربخشی مدیریت استرس در سه ماهه اول بارداری بر بهبود نتایج بارداری و کاهش استرس در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان محب یاس.همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی,اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.۱۳۹۴

انتشارات: کتاب

مرضیه آمحمد شیرازی ،دکتر الهام شرفی، دکتراحمدعلی نوربالا از تنش تا ارامش”انتشارات ارجمند.سال ۱۳۹۲ .۲

سخنرانی و کارگاه ها

۱۳۸۹-۱۳۹۰ اموزش دینی کودکان. کارگاه اموزشی مربیان مهد های کودک وابسته به سازمان بهزیستی کل کشور

آموزش مهارت های زندگی. مدارس مناطق مختلف تهران.همکاری با شهرداری تهران . ۱۳۸۹

کارگاه اموزشی تاثیر بهوشیاری درکاهش اضطراب زنان باردار بیمارستان جامه زنان. ۱۳۹۳-۱۳۹۲

فهرست