دكتر حسين نادعلی

معاونت درمان
دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

دكتر رضا كاظمی

معاونت نوروساينس و پژوهش
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی