تحصیلات

۱۳۹۶            کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی- دانشگاه آزاد تهران مرکز

مشاغل

تیرماه ۱۳۹۳-مهرماه ۱۳۹۴       کارشناس مشاوره در NGO پیوند مهر

۱۳۹۵                                           پژوهشگر در پژوهشکده معرفت

 

طرح های پژوهشی

اشراقی نیا، پروین. تاثیر بازی های متد شیچیدا بر یادگیری کودکان.۱۳۹۵

منا اشراقی نیا