تحصیلات

از ۱۳۹۶ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

۱۳۹۲-۱۳۹۵  کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۱۳۹۱           ديپلم علوم انسانی

مشاغل

از ۱۳۹۵                    پژوهشگر – مرکز علوم اعصاب بالینی آتیه

جوايز و افتخارات

۱۳۹۶    دانشجوی استعداد درخشان و جزو ۱۰% برتر در بین ورودی‌های رشته روانشناسی بالینی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲

۱۳۹۵    دریافت جایزه تحصیلی بنیاد POSCO TJ Park  کره جنوبی

۱۳۹۵    دریافت بورسیه تحصیلی بنیاد دانشگاه تهران

محمدحسن شريفيان