مريم رستمی

پژوهشگر
دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی

رزومه

دكتر كاظمی

مدير علمی و معاونت پژوهش
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

رزومه

دكتر رضا رستمی

رياست گروه آتيه
دکترای پزشکی عمومی

رزومه


زينب‌السادات كمالی

كارشناس و درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه