نگین معتمد یگانه

مهسا امیدبیکی

لیلا نیازی سرابی

مریم قشقایی

ثنا نوری مقدم

مدیر کلینیک رفتاری ، هیجانی
دانشجوي دکتري روانشناسی با گرایش بالینی دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه قربانی

زهرا حیدری

دلارام بغوری

مریم سادات کیافر

ثمره حسینی