آذر راست منش

مدير دوم آزمايشگاه روانسجی
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

مهناز دهقان طرازجانی

مدير آزمايشگاه روانسجی
دکتری روانشناسی تربیتی

رزومه

عليرضا بانشی

مدير آزمايشگاه روانسجی
دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری

رزومه


پانته‌آ خواجه پور

روانسنج
کارشناسی روانشناسی بالینی

رزومه

سميرا سادات ميرزمانی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روان‌سنجی

رزومه

حسين داداش زاده

روانسنج
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه


دريا مدينه

روانسنج
کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی

رزومه

زهره ناجيانی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روان‌سنجی

رزومه

سارا عزيزی

روانسنج
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی- آموزش و پرورش کودکان استثنایی

رزومه


رزا شفيعی

روانسنج
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

رضوان بيگدلی

روانسنج
کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی

رزومه

پانيذ صدری

روانسنج
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


نگار صمدانی

روانسنج
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه