درباره کارگاه

در این دوره آموزشی با اصول و نکات پایه‌ای تحریک الکتریکی در مغز آشنا خواهیم شد. مکانیسم های اثر گذاری تحریک الکتریکی، پارامترهای تحریک ، موارد ایمنی و تکنیک های جدید ارائه تحریک الکتریکی در مغز را مرور خواهیم کرد. کاربرد tDCS در آزمایش‌های علوم اعصاب و در درمان بیماران روانپزشکی را بررسی خواهیم کرد و در ادامه انواع پروتکل های درمانی را ارائه خواهیم داد. بخش پایانی کارگاه بخش عملی است که در آن شرکت کنندگان با نحوه تعیین کردن نواحی هدف مرتبط با پروتکل های درمانی و نحوه کار با دستگاه آشنا خواهند شد.