درباره کارگاه

در این دوره‌ آموزشی تلاش می شود متخصصان روانشناس با اهمیت مصاحبه بالینی، ارتباط درمانی، شیوه های برقراری ارتباط مطابق با مقتضیات خاص هر بیمار، سبب شناسی و نشانه شناسی، خلاصه سازی و فرمول نویسی شرح حال و جهت گیری های درمانی مبتنی برهر اختلال آشنا شوند.