درباره کارگاه

بسیاری از پژوهشگران همیشه با این سوال روبرو هستند که نمونه مورد مطالعه آنها چند نفر باید باشد؟ پاسخ دادن به این سوال ما را بر این می دارد تا عواملی را در نظر گرفته و با توجه به آن حجم نمونه نهایی را تعیین کنیم. در این کارگاه آموزشی سعی بر این است تا مفاهیم پایه آماری را آموزش داده و مطابق با طرح های پژوهشی (آزمایش ها و همبستگی ها و …) تعداد حجم نمونه را برآورد کرد.

جهت ثبت‌نام، لطفا به این صفحه مراجعه فرمایید.