راهکارهای عملی فرزند پروری: کمک برای والدین

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راهکارهای عملی جهت تغییر و اصلاح رفتار کودکان شما (فرزندپروری) ﻃﺮاﺣﯽ و تهیه ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به درخواست بسیاری از خوانندگان و گسترش هر چه بیشتر کتاب‌های صوتی در چند سال اخیر در اسفند ۹۸ گروه آتیه اقدام به تبدیل این کتاب به کتاب صوتی نمود تا خانواده‌های محترم بهتر بتوانند از این امکان استفاده نمایند. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راهکارهای عملی را در جهت اصول فرزندپروری علمی در اختیار شما قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب بر مبنای تجارب حرفه‌ای و نتایج به دست آمده از مطالعات پژوهشی فراوان بر روی والدین و کودک، روش‌های آزموده شده و عملی را در جهت کمک به والدین بیان می‌کند.
مباحث اصلی که در این کتاب بدان خواهیم پرداخت عبارتند از:

بخش اول  


ﻋﻠﺖ ﺧﻮش رﻓﺘﺎري و بد رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
• ﭘﺎداشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ
• ﮐﻮدك ﯾﮏ دﻧﺪه
• ﭼﻬﺎر ﺧﻄﺎي راﯾﺞ درﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت روﺷﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد
• واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ
• ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن واﻟﺪ و ﮐﻮدك
• دادن دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺛﺮ
• ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط وﻋﺸﻖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
• ﭼﺮا واﻟﺪﯾﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ
راه‌های اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﺧﻮب
• بی توجهی فعال
• رﻓﺘﺎر ﺧﻮب را ﭘﺎداش داده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
• یاری کودک در انجام رفتار خوب
• ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدرﺑﺰرگ
• یک الگوی خوب
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎنﻣﻨﺪ چیست
• زمان استفاده
• چه رفتری مستحق محرومیت زمان‌مند است
• محرومیت زمان‌مند از دیدگاه کودک
روشﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﻓﺘﺎر بد کودک
• استفاده صحیح از تنبیه ملایم
• یک الگوی منطقی
• علائم نشان دهنده موثر بودن سرزنش
• پیامدهای طبیعی رفتار بد کودک
• پیامدهای طبیعی رفتار بد کودک
• استفاده از جریمه رفتاری
• روش‌های تنبیه ملایم

بخش دوم
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در روش ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺪ
• شروع محرومیت زمان‌مند
• انتخاب مکان
• توضیح محرومیت به کودک
• اعمال محرومیت
• زمان محرومیت
• صحبت کردن با کودک
• اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎنﻣﻨﺪ
• ﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎنﻣﻨﺪ
• مقاومت کودک در ﻣﻘﺎﺑﻞ با ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺪ

بخش سوم

استفاده‌های ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺮوري ﺷﻤﺎ
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ خارج از خانه
• ﺑﺎزي‌های ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎزات، ژﺗﻮن، و ﻗﺮارداد
• اراﺋﻪ ﭘﺎداشﻫﺎي اﻣﺘﯿﺎزي
• دادن ﭘﺎداشﻫﺎي ژﺗﻮﻧﯽ
• ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎنﻣﻨﺪ درخصوص دو ﮐﻮدك
• ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
• ﭼﻪ زﻣﺎن وﭼﮕﻮﻧﻪ ازﻣﺤﺮوﻣﯿــﺖ زﻣﺎنﻣﻨــﺪ در ﻣــﻮرد دو ﮐــﻮدك اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎنﻣﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي
• دور ﮐﺮدن اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي بجای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻣﺎنﻣﻨﺪ
• ﻣﺮاﺣﻞ دور ﮐﺮدن اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي
• اﯾﺪهﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ
کنترل رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك کودک
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ کودک
• ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﮐﻮدك ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺮاي اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت
• ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻮش دادن اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ
• ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮش دادن اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ
• تقویت ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻮدك ﺷﻤﺎ
مشکلات رﻓﺘﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ- ﺳﻮاﻻت و راهﺣﻞﻫﺎ
• کودکان بیش فعال
• شب ادراری
• ناتوانی یادگیری

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ
• ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ به عنوان همکار
• همکاری با ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺘﺎن
• ﮐﻼسﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ
• کنترل خشم خودتان

دانلود کتاب