عليرضا زينلی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

زينب شاه محمدی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

مهری نجات

مدير کلینیک اختلالات جنسی و بی اختياری
دکترای تخصصی اعصاب و روان

رزومه


عادله شاه ميری

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

رزومه

فهميه اسدی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

رزومه