مهری نجات

مدير کلینیک اختلالات جنسی و بی اختياری
دکترای تخصصی اعصاب و روان

رزومه

الهه همت بلند

ممعاون کلینیک اختلالات جنسی و بی اختياری

رزومه

مریم بیدادیان

مدير کلینیک اختلالات جنسی و بی اختياری
دانشجوی دکترای روانشناسی

رزومه


زينب شاه محمدی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

عادله شاه ميری

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

رزومه

فهميه اسدی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

رزومه