تحصیلات

۱۳۹۴           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

موضوع پايان ‌نامه : اثر بخشی هیپنوتیزم در کنترل فشار خون بالای وابسته به استرس

۱۳۹۱           کارشناسي روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

۱۳۷۵           ديپلم علوم انسانی

فعاليت‌هاي اجرايي

از ۱۳۹۴                    عضو هيئت تحريريه نشريه

۱۳۹۴                       عضو کارگروه پژوهش و فناوري

از ۱۳۹۳                    ويراستار

مشاغل

از ۱۳۹۶                     روان درمانگر کلینیک اختلال جنسی گروه آتيه درخشان ذهن

از ۱۳۹۶                     روان درمانگر کلینیک اختلال جنسی بیمارستان صارم

عادله شاه میری