تحصیلات

۱۳۹۵           کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

۱۳۸۹           کارشناسي ارشد:فیزیولوژی ورزش دانشگاه الزهرا

موضوع پايان‌نامه:تاثیر ورزش روی نوروتروفین ها

۱۳۸۵           کارشناسي تربیت بدنی دانشگاه تهران

۱۳۸۱           ديپلم علوم ریاضی

مشاغل

درمانگری در بیمارستان صارم

درمانگری در مطب دکتر قربانی

گروه تراپی در موسسه راه رشد

تدریس

۸۹ تا ۹۲سال        تربیت بدنی، دانشگاه ارشاد .

فهیمه اسدی