تحصیلات
 • ۱۳۹۳           دکترای تخصصی اعصاب و روان  دانشگاه علوم پزشکی همدان         موضوع پايان‌نامه: بررسی شیوع اقدام کنندگان به خودکشی در میانسالی
 • ۱۳۸۱           دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم

  موضوع پایان نامه: بررسی دانش‌ آموزان مقطع دبستان از نظر جسمی و روانی

 • ۱۳۷۳       دیپلم علوم تجربی
فعالیت‌های اجرایی
 • از۱۳۹۵                      عضو هيئت تحريريه نشريه ابتاب
 • از۱۳۹۵                    عضو هیات مدیره انجمن روانپزشکان
 • از ۱۳۹۳                   دبیر کارگروه سلامت جامعه پزشکان
 • ۱۳۸۹                      دبیر انجمن دانشجویان خارج از کشور
 • ۱۳۸۵                      عضو هیات مدیره نظام پزشکی
 • ۱۳۸۲                       مسول کلینیک مصطفی خمینی  ساوه
مشاغل
 • ۱۳۹۵                       متخصص زوج درمانگر و سکس تراپ در کلینیک اتیه
 • ۱۳۹۵                      مدرس دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۴                      روانپزشک بیمارستان البرز
 • ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷         پزشک مسول کلینیکهای مصطفی خمینی و امام حسن
طرح‌های پژوهشی
 1. نجات، مهری؛ رحیمی ،علی رضا.پیگیری یکساله اقدام به خودکشی در میانسالان. بیمارستان فرشچیان همدان. ۱۳۹۲.
انتشارات
 1. Nejat,Mehri.psychiatri and personality profiles among middle-aged   ۲۰۱۶
 1. نجات، مهری؛ رحیمی ،علی رضا .بررسی شیوع خودکشی در میانسالی .۱۳۹۴.
تدریس
 • سال ۱۳۹۵     زوج درمانی .کارشناسی ارشد بالینی روانشناسی دانشگاه تهران
 • سال ۱۳۹۴     مباحث روانپزشکی دستیاران روانپزشکی  دانشگاه همدان
 • سال۱۳۹۳        اورزانسهای روانپزشکی. کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه همدان.
سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۵          کارگاه  اختلالات جنسی.  دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۵          کارگاه: بلوغ. مدرسه مهدوی.
 • ۱۳۹۴          کارگاه: فرزند پروری
 • ۱۳۹۴          کارگاه: اموزش زوج
 • ۱۳۹۴          کارگاه: اختلالات جنسی دانشگاه البرز از سال
 • ۱۳۹۴          کارگاه: زوج
 • ۱۳۹۳          کارگاه فرزندپروری. انجمن جامعه پزشکان
 • ۱۳۸۹          سخنراني:  دانشگاه دمشق و بیروت. مسایل دانشجویان.
 • ۱۳۹۳          سخنراني: جامعه پزشکان و گروه نهاد رهبری مسایل خانواده.
 • ۱۳۹۱          سخنراني: مسایل اجتماعی. شورای شهر.

مهری نجات