تحصيلات

۱۳۹۳                  دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، علوم تحقیقات سمنان

موضوع رساله: مقایسه ی اثر بخشی درمانهای شناختی رفتاری و تن آرامی خود زاد بر ترس از فرایند زایمان با در نظر گرفتن ویژگیهای شخصیت (برونگرایی و نوروز گرایی)

۱۳۸۹                  کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

موضوع پايان‌نامه: مقایسه اثر بخشی درمان تلفیقی شناختی رفتاری بر مبنای الگوی سلیگمن بر روی سازگاری زندگی ، سلامت عمومی و پیروی درمانی زنان مبتلا به سرطان

۱۳۷۰                  کارشناسي مامایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد زرگنده

۱۳۶۶                  ديپلم علوم تجربي

مشاغل

۱۳۹۰-۱۳۹۳                 همکاری با کلینیک روانشناسی یاسمن در زمینه ی مشاوره و تدریس کارگاهها

۱۳۷۰-۱۳۷۲                 شاغل در بیمارستان لولاگر در زمینه ی مامایی

۱۳۷۲-۱۳۷۹                 مطب خصوصی و بیمارستان الزهرا در شهرستان دزفول

۱۳۸۰-۱۳۸۹                 مطب مامایی در تهران

انتشارات

 مقاله

۱. Last name, Name; Last name, Name. Title. Journal. Year.
۱. گیتا گرامی . اثربخشی درمان تلفیقی شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی سلیگمن بر روی سلامت عمومی و پیروی درمانی زنان مبتلا به سرطان. مجله ی پژوهشهای کاربردی روانشناختی . شماره ۲ ، سال دوم .تابستان ۹۰

۲. گیتا گرامی ، مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و تن آرامی در ترس از زایمان زنان نخست زا،پژوهشهای کاربردی روانشناختی،دوره ۷، ۱۳۹۵، زمستان
 کتاب

۱. گیتا گرامی . عنوان کتاب: سرطان و طب رفتاری در زنان . شهر انتشاراتی: تهران انتشارات ندای کار آفرین ، سال ۱۳۹۳

۲. گیتا گرامی ، هندبوک روان درمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت،سمنان،انتشارات دانشگاه سمنان،سال ۱۳۹۶

تدريس

۱۳۹۲ -۱۳۹۷                 در فرهنگسراهای بانو، نظامی گنجوی ،بیهقی

۱۳۹۵-۱۳۹۶                  تدریس کارگاهها در شهرداری منطقه ی ۲ تهران

سخنراني و کارگاه

از سال ۱۳۹۲                     همکاری با شهرداری و فرهنگسراها

توانمندی ها

شرکت در کارگاههای ۱۰۰ ساعته و ۶۰ ساعته مربیگری درمانهای شناختی رفتاری و مهارتهای زندگی در دانشگاه تهران با مدرک معتبر ،مدرس آقای دکتر شفیعی

شرکت در کارگاههای چند روزه ی دانشگاه پیام نور در خصوص درمانهای شناختی، اعتیاد ، اخلاق ،مهارتهای زندگی ، خانواده درمانی و……….. با مدرک معتبر

دارای مدرک هیپنوتراپی از مرکز هیپنوتیزم بالینی تهران در زمینه ی مامایی
کارگاههای مختلف یک روزه در زمینه ی روانشناسی عمومی

گیتا گرامی