عليرضا سالمی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی عمومی

رزومه

زينب السادات كمالی

مدير دوم کلینیک اختلالات خلقی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

نسيم كيايی

مدير کلینیک اختلالات خلقی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


مهسا احديان

نوروتراپيست TMS
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه

فاطمه اكبری

نوروتراپيست TMS
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (خانواده درمانی)

رزومه

فاطمه دهقانی آرانی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی سلامت

رزومه


حميد شمسی پور

رواندرمانگر
دکترای تخصصی روان شناسی سلامت

رزومه

سهيل شاپوری

نوروتراپيست TMS
کارشناسی ارشد علوم شناختی با تاکید بر روانشناسی شناختی

رزومه

روح الله حدادی

رواندرمانگر
كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


محبوبه رحيمی

نوروتراپيست TMS
دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی

رزومه