روان‌درمانگر

تحصیلات

 • ۱۳۹۵ دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
 • ۱۳۹۲ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

موضوع پايان‌نامه: پایان نامه بررسي و مقایسه اثربخشي نوروفیدبک با و بدون تمارین رایانه اي حافظه فعال در بهبود علائم نقص توجه و تمرکز و حافظه فعال در بزرگسالان داراي اختلال نقص توجه/بیش فعالي

 • ۱۳۸۹ کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا
 • ۱۳۸۵ ديپلم علوم تجربي

فعالیت های اجرایی

 • از ۱۳۹۴ عضو هيئت تحريريه مجله بهداشت روان و جامعه
 • ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ همکار پژوهشی در گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۸۸ انجام دوره ۳۰ ساعته کارورزي در مهد کودک دانشگاه الزهرا و اجراي تست هاي وکسلر، گودیناف و اضطراب
 • ۱۳۸۷ کارورزي در توانبخشي بهار به مدت ۸۰ ساعت و اجراي تست هاي مربوطه

مشاغل

 • از ۱۳۹۴ مديريت کلینیک اضطراب گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴-۱۳۹۳ درمانگر TMS گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۱ درمانگر نوروفیدبک گروه آتيه درخشان ذهن

انتشارات

 1. حیدری نسب، لیلا؛ مدنی، اعظم سادات؛ یعقوبی، حمید؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرینهاي شناختی رایانهاي در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان داراي اختلال نقص توجه/بیش فعالی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. شماره ۱، بهار ۹۵.
 2. مدنی، اعظم سادات؛ حیدری نسب، لیلا؛ یعقوبی، حمید؛ رستمی، رضا. بررسي اثربخشي نوروفيدبك در كاهش نشانه هاي نقص توجه و تمركز و كاهش بيش فعالي و تكانشگري در بزرگسالان داراي اختلال نقص توجه/بيش فعالي. مجله روانشناسي باليني و شخصيت . سال بيست و يكم، پاييز و زمستان۱۳۹۳
 3. مدنی، اعظم سادات؛ حیدری نسب، لیلا؛ یعقوبی، حمید؛ رستمی، رضا. اثربخشی نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی بر علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی دوره بزرگسالی. مجله روانشناسی بالینی سال هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴.

سخنرانی و کارگاه

 • سال ۱۳۹۴ آموزش و سوپرویژن TMS. گروه آتيه درخشان ذهن.
 • سال ۱۳۹۴ آموزش و سوپرویژن tDCS. گروه آتيه درخشان ذهن.
 • سال ۱۳۹۴ آموزش و سوپرویژن نوروفیدبک. گروه آتيه درخشان ذهن.
فهرست