تحصیلات
 • ۱۳۸۹                               کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری کنترل تکانه بر ولع مصرف، تکانشگری و شدت اعتیاد سوء مصرف کنندگان کراک و هروئین

 • ۱۳۸۳                               کارشناسي روانشناسی عمومی، کرج
فعالیت‌های اجرایی
 • ۱۳۹۴          مصاحبه کننده از طرف تعاونی اساتید دانشگاه امیرکبیر جهت سنجش شایستگی های رفتاری پرسنل درحال استخدام. مناطق نفت خیز جنوب

مصاحبه کننده از طرف تعاونی اساتید دانشگاه امیرکبیر جهت سنجش شایستگی های رفتاری پرسنل درحال استخدام. شرکت ملی حفاری ایران

مصاحبه کننده از طرف تعاونی اساتید دانشگاه امیرکبیر جهت سنجش شایستگی های رفتاری پرسنل درحال استخدام.  بانک کشاورزی

مصاحبه کننده از طرف تعاونی اساتید دانشگاه امیرکبیر جهت سنجش شایستگی های رفتاری پرسنل درحال استخدام.  بانک سپه

مصاحبه کننده از طرف تعاونی اساتید دانشگاه امیرکبیر جهت سنجش شایستگی های رفتاری پرسنل درحال استخدام. شرکت پتروشیمی اروند

 • ۱۳۹۳       مصاحبه کننده از طرف مرکز ارزیابی مدیران شرکت نفت تهران جهت سنجش شایستگی های رفتاری پرسنل درحال استخدام. شرکت نفت تهران

ارزیاب کننده طرح غربالگری کودکان در معرض آسیب های روانی اجتماعی. دانشگاه شهید بهشتی

 • ۱۳۹۲       مدیر اجرایی و همکار اصلی و ویراستار علمی طرح پیشگیری از افسردگی در دبیرستان غیر انتفاعی سلام. دبیرستان سلام

مدیر پروژه، همکار اصلی و ویراستار علمی بررسی وضعیت سلامت روان زنان ساکن در شهرک های نظامی غرب تهران. شهرداری ناحیه ۵ تهران

 • ۱۳۹۰      مدیر پروژه، همکار اصلی و ویراستار علمی پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان. شهرداری ناحیه ۵ و ۶ تهران
 • ۱۳۸۹      مجری انگیزه آفرینی در رانندگان استان تهران برای رعایت قوانین. سازمان تاکسیرانی
 • ۱۳۸۹-۱۳۸۵   ویراستار علمی و همکار اجرایی بررسی وضعیت سلامت روانشناختی دانشجویان دانشگاههای دولتی سراسر کشور. انجمن روانشناسی ایران
مشاغل
 • ۱۳۹۵ تا کنون          کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد کلینیک آتیه
 • ۱۳۹۲ تا کنون          مدیر و موسس مرکز درمان صبح آزادی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

استاد مدعو دانشگاه پیام نور  واحد ورامین

مدرس کارگاهها و دوره های تشخیص و درمان اختلال های روانشناختی. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

مدرس کارگاههای درمانی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 • ۱۳۹۰                      کارشناس بخش تشخیص اختلالات روانی. مرکز مشاوره نشاط
 • ۱۳۸۹                      کارشناس درمان مرکز درمان سوء مصرف مواد، شهرداری منطقه ۱۲ تهران

کارشناس درمان مرکز درمان سوء مصرف مواد، شهرداری منطقه ۸ تهران

کارشناس درمان خانه سلامت شهرداری منطقه ۵، ۸ و ۱۲ تهران

 • ۱۳۸۸                      درمانگر مرکز درمان لقمان حکیم

درمانگر بخش روانپزشکی بیمارستان ایرانیان

 • ۱۳۸۷                      داور مقالات علمی فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران

کارشناس درمان اختلال های روانشناختی شبکه دوم سیما، برنامه تلویزیونی عصر خانواده

کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد رادیو ایران

انتشارات

مقاله

 1. حدادی، روح الله؛ رستمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس؛ اکبری، سعید. بررسی اثربخشی روان درمانی کنترل تکانه بر بهبود تکانشگری، ولع مصرف و لغزش معتادان کراک هروئین. فصل نامۀ اعتیاد پژوهی. ۱۳۹۰.
 2. حدادی، روح الله. مرور کلی بر سازه تکانشگري: رویکردهای نظری. مجله سلامت روان. ۱۳۹۱.
 3. حدادی، روح الله. بررسی وضعیت سلامت روانشناختی زنان خانه دار شهرک های نظامی غرب تهران. مجموعه مقالات همایش سلامت شهروندی شهرداری تهران. ۱۳۹۱.
 4. حدادی، روح الله؛ رستمی، رضا؛ فتحی، حمیدرضا؛ اکبری، سعید؛ سلطانی نژاد، نفیسه. اثربخشی کاربرد همزمان داروهای رسپریدون و فلوکستین با گروه درمانی کنترل تکانه بر بهبود تکانشگری و رفتار لغزش معتادان کراک هروئین. فصل نامۀ اعتیاد پژوهی. ۱۳۹۲.
 5. حدادی، روح الله؛ مطلق، نفیسه؛ کشاورز، قاسم؛ کمالی، زینب؛ محمدی، شهناز؛ بخت، سپیده. بررسی تفاوت های جنسیتی پیامدهای درمانی روش ماتریکس بر شدت اعتیاد و سلامت روان زنان و مردان سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین. فصل نامه اعتیاد پژوهی. ۱۳۹۳.
 6. اکبری زردخانه، سعید؛ یعقوبی، حمید؛ رمضانی، ولی الله؛ شالباف، عذرا؛ حدادی، روح الله. رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. ۱۳۹۳.
 7. حدادی، روح الله؛ رستمی، رضا. بررسی اثربخشی درمان گروهی کنترل تکانه  بر بهبود بدتنظیمی هیجانی و رفتار لغزش سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. ۱۳۹۴.
 8. حدادی، روح الله؛ قربانی، مجید؛ رستمی، رضا؛کشاورز، قاسم ؛ فراهانی، الهام. پیامد درمان ماتریکس کیفیت زندگی سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین. فصل نامه اعتیاد پژوهی. ۱۳۹۵.
 9. حدادی، روح الله؛ اکبری زردخانه، سعید؛ سجادی، سعید. بررسی اثربخشی مدل درمانی ماتریکس بر تنظیم هیجان و رفتار لغزش سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. ۱۳۹۵.
 10. اکبری زردخانه، سعید؛ ممقانی، مریم؛ حدادی، روح الله. بسته آموزشی، روانی- اجتماعی کنترل خشم در رانندگان اتوبوس بین شهری تهران. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. ۱۳۹۵.
 11. کوثری، شیما ؛ کشاورز، قاسم ؛ حدادی، روح الله؛ شهریاری، رضا. اثربخشی مشاوره کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر، بر بهبود ولع مصرف و لغزش سوء مصرف‌کنندگان کراک هروئین تحت درمان نگهدارنده با متادون. فصل نامه اعتیاد پژوهی. ۱۳۹۵.
 12. شكوهي يكتا ، محسن؛ اكبري زردخانه ، سعيد؛ حدادي، روح الله. اثربخشي بسته آموزشي روان شناختي رانندگان بر رفتارهاي دوستانه و احساس خصومت رانندگان اتوبوس هاي درون شهري تهران. مجله راهور. ۱۳۹۶.
 • حدادی، روح الله و همکاران. بررسی وضعیت سلامت روانشناختی زنان خانه دار شهرک های نظامی غرب تهران. شهرداری ناحیۀ ۵ تهران. ۱۳۹۰.
 • حدادی، روح الله. مقایسۀ داروهای روانپزشکی مهارکنندۀ رفتارهای تکانشی با درمان غیردارویی بر بهبود تکانشگری و لغزش معتادان کراک. ساختمان شقایق. ۱۳۹۱.
 • حدادی، روح الله؛ اکبری زردخانه، سعید؛ رستمی، رضا؛ کمالی، زینب.  بررسی اثربخشی درمان ماتریکس بر تنظیم هیجانات و رفتار لغزش سوء مصرف کنندگان شیشه. سالن همایش های بین المللی رازی. ۱۳۹۳.

کتاب

 • حدادی، روح الله. انگیزه آفرینی در سوءمصرف کنندگان مواد برای ورود به درمان: کار با خانواده ها. تهران: نشر دنیای درون. ۱۳۸۵.
سخنرانی و کارگاه ها

سخنرانی ها

 • ۱۳۹۴                   بررسی وضعیت اعتیاد و درمان ان در ایران براساس یافته های جدید. ساختمان شقایق
 • ۱۳۹۳                  بررسی وضعیت بیماری ایدز در معتادان به مواد مخدر. بهزیستی منطقه ۱۰ تهران

روند اعتیاد در میان سربازان و نظامیان ایرانی. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 • ۱۳۹۰                 مشکلات ارتباطی: نقش آن در سلامت روانشناختی خانواده ها. خانه سلامت شهرداری منطقه ۵ تهران

بررسی وضعیت سلامت روانشناختی زنان خانه دار شهرک های نظامی غرب تهران. سالن همایش های شهرداری منطقه ۵ تهران

 • ۱۳۸۸                 پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان ویژۀ والدین. خانه سلامت شهرداری منطقه ۵ تهران

روند ابتلاء به آسیب های اجتماعی در دبیرستان های پسرانۀ منطقۀ ۱۲ تهران. دبیرستان های دولتی پسرانۀ منطقۀ ۱۲ تهران

 • ۱۳۸۹-۱۳۸۵        بررسی وضعیت اعتیاد در دانشجویان دولتی. دانشگاه تهران

کارگاه ها

 • ۱۳۹۲ تا کنون    مصاحبه بالینی و مصاحبه تشخیصی. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

درمان شناختی رفتاری اعتیاد. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

سوپرویژن مصاحبه و درمان شناختی رفتاری اختلال های خلقی و اضطرابی. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

مصاحبه و رواندرمانی جامع ماتریکس. دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه ای بر اعتیاد(آنچه یک متخصص بهداشت روان باید بداند). دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

مصاحبه بالینی با سوءمصرف کنندگام مواد مخدر و محرک. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

ایجاد انگیزه در سوءمصرف کنندگان مواد برای ورود به درمان براساس مدل Craft.  دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

مداخلات غیردارویی در درمان نگهدارنده. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

درمان تلفیقی ماتریکس و نگهدارنده. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری اعتیاد. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

 • ۱۳۹۰      اصول مصاحبه انگیزشی. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۹      اصول گروه درمانی اعتیاد. بهزیستی استان سمنان

مصاحبه بالینی اعتیاد. ستاد مبارزه با مواد مخدر استان سمنان

 • ۱۳۸۸      درمان شناختی-رفتاری افسردگی و اضطراب. مرکز درمانی لقمان حکیم

مداخلات غیردارویی در اعتیاد. مرکز درمانی لقمان حکیم

اصول اولیه مصاحبه و درمان شناختی رفتاری. مرکز درمانی لقمان حکیم

 • ۱۳۸۷      پیشگیری از آسیب های روان- اجتماعی در نوجوانان. شهرداری منطقه ۵

نشانه شناسی اختلالات خلقی و اضطرابی و مداخلات موثر. شهرداری منطقه ۵

گروه درمانی در معتادان وابسته به مواد افیونی. مرکز درمانی شفا

گروه درمانی اعتیاد. کلینیک آتیه

 • ۱۳۸۶      آموزش بسته جامع  مهارت های زندگی. شهرداری منطقه ۵

آموزش تنظیم هیجان برای کنترل وزن. شهرداری منطقه ۵

روح الله حدادی