تحصیلات
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۰                        کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: پیش بینی افکار و اعمال وسواسی براساس ویژگی های فرامن و من: مقایسه وسواس های مذهبی و غیرمذهبی

 • ۱۳۸۶-۱۳۹۰                        کارشناسي روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۵                                  دیپلم علوم انسانی
فعالیت‌های اجرایی
 • ۱۳۸۸               مشارکت در طرح ملی هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس انسجام و سازگاری خانواده (FACES-IV) در جامعه خانواده های ایرانی
 • ۱۳۸۹               مشارکت در طرح ملی هنجاریابی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا ـ نوجوانان در جمعیت نوجوانان ایرانی
مشاغل
 • ۱۳۹۱                       درمانگر tDCS در کلینیک آتیه
 • ۱۳۹۲ تا کنون          درمانگر TMS در کلینیک آتیه
 • ۱۳۹۵ تا کنون          مدیر بخش خلقی کلینیک آتیه
طرح های پژوهشی
 1. حدادی، روح الله؛ مطلق، نفیسه؛ کمالی، زینب؛ محمدی، شهناز؛ کشاورز، قاسم؛ بخت، سپیده. ۱۳۹۳. مقایسه پیامدهای درمانی روش ماتریکس بر شدت اعتیاد و سلامت روان زنان و مردان سوء‌مصرف کننده مت‌آمفتامین. فصلنامه علمي ـ پژوهشي اعتيادپژوهي. ۸ (۳۱)، ۶۹-۵۷.
 2. حدادی، روح الله؛ کمالی، زینب السادات. بررسی اثربخشی مدل درمانی ماتریکس بر بهبود تنظیم هیجان و رفتار لغزش سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین. در مرحله چاپ.
 3.  Besharat, M. A., & Kamali, Z. S. (2016). Predicting obsessions and compulsions according to superego and ego characteristics: A comparison between scrupulosity and non-religious obsessive-compulsive symptoms. Asian Journal of Psychiatry, ۱۹, ۷۳-۷۸.
 1. Rostami, R., Salamati, P., Karimi Yarandi, K., Khoshnevisan, A., Sa’adat, S., Kamali, Z. S., Ghiasi, S., Zaryabi, A., Qazi Mirsaeid, S. S., Rezaee Zavareh, M. S., Arjipour, M., & Rahimi Movaghar, V. ( in press). Effects of Neurofeedback on the Short-term Memory and Continuous Attention of Patients with Moderate Traumatic Brain Injury: A Preliminary Randomized Controlled Clinical Trial. Chinese Journal of Traumatology.
انتشارات

۱. ترجمه کتاب تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی برای روانشناسان و مشاوران، انتشارات ارجمند، ۱۳۹۴

۲. ترجمه کتاب managing depressive symptoms in substance abuse clients during early recovery. در مرحله انجام

توانمندی ها
 • ۱۳۸۸     کارگاه جستجوی تخصصی در منابع روانشناسی، مدرس: آقای نبوی، انجمن علمی ـ دانشجویی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۸     کارگاه مشاوره پیش از ازدواج، دکتر مصطفی تبریزی، انجمن علمی ـ دانشجویی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۰     کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)، دکتر نیما قربانی و امیرحسین ایمانی، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۰    کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی، دکتر محمدعلی بشارت، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۱    کارگاه زوج درمانی شناختی ـ رفتاری، دکتر لادن فتی و مهرنوش اثباتی،انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۲    کارگاه رواندرمانی جامع ماتریکس، دکتر رضا رستمی و روح الله حدادی، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۲    کارگاه اصول و مبانی درمان نگهدارنده سوءمصرف کنندگان مواد مخدر، دکتر رضا رستمی و روح الله حدادی، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۲    کارگاه رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (مقدماتی)، دکتر مهدی رضا سرافراز، مرکز خدمات روانشناختی دانش
 • ۱۳۹۲   کارگاه رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (پیشرفته)، دکتر مهدی رضا سرافراز، مرکز خدمات روانشناختی
 • ۱۳۹۴   دانش آسیب شناسی روانی براساس رویکرد روانپویشی، دکتر مهدی رضا سرافراز

زینب السادات کمالی