تحصیلات
  • ۱۳۹۱          کارشناسي ارشد علوم شناختی با تاکید بر روانشناسی شناختی؛ پژوهشکده علوم شناختی (IRICSS)

موضوع پايان‌نامه: شناخت اجتماعی و جهت گرایی جنسی؛ مقایسه توانایی همدلی و تئوری ذهن در افراد همجنس گرا و دگر جنس گرا

  • ۱۳۸۸          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تهران مرکز
  • ۱۳۸۳          ديپلم ریاضی فیزیک
فعالیت های اجرایی
  • آبان ۱۳۹۲ – بهمن ۱۳۹۲       عضو کمیته اجرایی انجمن علوم و فناوری های شناختی
  • اردیبهشت ۱۳۹۰                   عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش بین المللی علوم شناختی
مشاغل
  • ۱۳۹۵ تاکنون        نوروتراپیست؛ بخش اختلالات خلقی گروه آتیه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۳-۹۴              مترجم اخبار علمی؛ ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
  • ۱۳۹۳-۱۳۹۴         مدیر اجرایی؛ کلینیک روانشناسی پژوهشکده علم شناختی
طرح های پژوهشی
  1. اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای بر اثرات ترک ناشی از ای سی پی ای و حافظه ترس در موش سوری؛ آزمایشگاه حیوانی پژوهشکده علوم شناختی؛ ۱۳۹۳ (همکار طرح)
  1. نگرش های ضمنی و آشکار نسبت به چهره های درون گروه و برون گروه در ایرانی ها افغان ها؛ آزمایشگاه علم اعصاب شناختی پژوهشکده علوم شناختی؛ ۱۳۹۲ (همکار طرح)
انتشارات

۱. Shapouri, S., Nejati, V., Eftekhar Ardebili, M.,  (۲۰۱۵). Sexual orientation, theory of mind and empathy: a comparison of male homosexuals and male and female heterosexuals. Medical Journal of Islamic Republic of Iran, 29 (1), 1101-1106.

سهیل شاپوری