مدیر کلینیک اختلالات خلقی

تحصیلات

۱۳۹۷ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران پزشکی
۱۳۹۴ کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران پزشکی
۱۳۹۰ ديپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

۱۳۹۳.۱۳۹۴.۱۳۹۷ دوره کارورزی در بیمارستان روانپزشکی رازی
۱۳۹۴ دوره کارورزی در بیمارستان روانپزشکی ۵۰۵ ارتش

مشاغل

از ۱۳۹۷ درمانگر TMSدر بخش اختلالات خلقی در کلینیک آتيه درخشان ذهن

انتشارات

فغانی، مصطفی؛علی مهدی، منصور ؛دلخواه،فرزانه؛ عامری،عصمت ؛ طورسینا،سپیده..پیش بینی نگرش به جنس مخالف بر اساس سبک های هویت و تمایزیافتگی خود. پوستر. همایش ملی مدرسه.۱۳۹۵.

توانمندی ها

۱۳۹۷ دوره کارورزی TMS(تحریک مغناطیسی مغز)، دکتر کاظمی، دکتر رستمی، کلینیک آتیه درخشان ذهن.
۱۳۹۷ شرکت در جلسات تشخیصی دکتر امیرمحسن راه نجات با موضوع گرایش های جنسی.بیمارستان ۵۰۵ ارتش.

فهرست