تحصيلات

۱۳۹۴           دانشجوي دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد ساوه

۱۳۸۹           کارشناسي ارشد روانسنجی دانشگاه آزاد تهران مرکز

موضوع پايان‌نامه: بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک های دفاعی و رابطه آن با کیفیت زندگی دانشجویان شهر تهران

۱۳۸۶            کارشناسي بیولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

۱۳۸۳           ديپلم علوم تجربي

مشاغل

از ۱۳۹۷                   درمانگر TMSکلینیک خلقی در گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۶-۱۳۹۷             مدیریت بخش روانسنجی و رواندرمانگر DISTDP کلینیک چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ایرانیان

۱۳۹۱-۱۳۹۶             مدیریت بخش روانسنجی کلینیک نوروتراپی ایرانیان

۱۳۹۰-۱۳۹۱         رواندرمانگر DISTDP و مدرس کارگاه های آزمونهای روانشناختی کارورزی دانشجویان ارشد روانشناسی در Institute Tehran ISTDP

انتشارات: مقاله
  1. Dakhili, Shaghayegh; Manavipour, Davood; Golshani, Fatemeh. The prediction of Mental Health by the mechanisms of immature defense style. Journal of behavioral sciences in asia.
  1. Dakhili, Shaghayegh; Manavipour, Davood; Golshani, Fatemeh. The relation between defense mechanisms and the quality of life. Journal of behavioral sciences in asia.
افتخارات

دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز

توانمندی ها

۱۳۹۷         دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در تغییر پروتکل های درمانی، دکتر هاشمیان کلینیک آتیه درخشان ذهن.

۱۳۹۷         دوره کارورزی TMS(تحریک مغناطیسی مغز)، دکتر کاظمی، دکتر رستمی، کلینیک آتیه درخشان ذهن.

۱۳۹۷         دوره تربیت مربی مهارتهای ازدواج، دکتر نسترن براهیمی، وزارت ورزش وجوانان. آموزشگاه عالی مدت.

۱۳۹۳        دوره TMS (تحریک مغناطیسی مغز)،دکتر نصرت آبادی،مرکز پارند.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

۱۳۹۳        دوره TDCS (تحریک الکتریکی مغز)، دکتر نصرت آبادی ،مرکز پارند.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

۱۳۹۲        دوره نوروفیدبک (مقدماتی و پیشرفته) ، دکتر نصرت آبادی، مرکز پارند.

۱۳۸۹        دوره تربیت درمانگر پویشی فشرده کوتاه مدت(پیشرفته ۲)، دکتر معنوی پور، .Tehran ISTDP Institute.

۱۳۹۰        دوره رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه مدت(پیشرفته۱)، دکتر معنوی پور، Tehran ISTDP Institute.

۱۳۹۰        دوره اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT، دکتر گلشنی،مرکز همراز.

۱۳۸۹        دوره رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه مدت(مقدماتی)، دکتر معنوی پور، Tehran ISTDP Institute.

۱۳۸۹        دوره اجرا و تفسیر آزمون هوش استنفورد بینه-هنجار تهران ،مرکز روانشناختی دکتر حیدرعلی هومن.

۱۳۸۸        روانشناسی رنگ ها و اثرات درمانی، موسسه مشاوره ای، آموزشی و روانشناسی ارتباط.

شقایق دخیلی