درمانگر

تحصیلات

۱۳۹۵      کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه شاهد

موضوع پايان‌نامه: ارائه مدل شناختی – هیجانی در رضایت جنسی زنان و مردان متاهل شهر تهران با توجه به نقش واسطه ای سبک های دلبستگی بزرگسالی

۱۳۹۰       کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۱۳۸۸       ديپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

سال ۱۳۹۳      دبیر انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مشاغل

از ۱۳۹۷       درمانگر TMSکلینیک خلقی در  گروه آتيه درخشان ذهن

افتخارات

۱۳۸۹     دارنده مدل طلای المپیاد کشوری ادبیات

۱۳۹۰     رتبه ۱۷ کشور در  کنکور سراسری انسانی

توانمندی ها

اردیبهشت ۱۳۹۶      کارگاه تربیت جنسی کودکان – دانشگاه شهید بهشتی – مدرس : دکتر آرش رمضانی

اردیبهشت۱۳۹۷       کارگاه دو روزه آموزش نوروفیدبک – آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (NBML) – مدرس : دکتر مرتضی ضیابخش

خرداد ۱۳۹۷            کارگاه آشنایی با تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) به همراه دوره کارورزی و observation– کلینیک آتیه درخشان ذهن – مدرس: دکتر رضا کاظمی-

فهرست