تحصیلات
 • ۱۳۹۲          کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (خانواده درمانی)، دانشگاه شهید بهشتی

موضوع رساله: فاجعه سازی درد و علایم افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن: نقش تعدیل کننده رضایت زناشویی

 • ۱۳۹۰          کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • ۱۳۸۵          ديپلم علوم تجربي.
فعالیت های اجرایی
 • از ۱۳۹۳ تاکنون      عضویت در انجمن روانشناسی بالینی ایران
 • از ۱۳۹۲ تاکنون      عضویت در انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 • از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵    عضو شورای مرکزی باشگاه اندیشه، بیمارستان آتیه
 • ۱۳۹۲                     عضو گروه ویراستاری چهارمین کنگره روانشناسی ایران
مشاغل
 • ۱۳۹۵              درمانگر TMS در کلینیک اختلالات خلقی آتیه
 • ۱۳۹۳-۹۵        کارشناس سلامت روان بیمارستان آتیه
 • ۱۳۹۴-۹۵        مشاوره و روان درمانی کارمندان بیمارستان آتیه
 • ۱۳۹۰-۹۱        کارورزی بالینی در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۸۸-۸۹        کارورزی بالینی در مرکز کودکان استثنایی شهرستان شیراز
انتشارات
 1. اکبری، فاطمه، دهقانی، محسن، حبیبی، مجتبی؛ رضایت زناشویی و فاجعه‌آفرینی در پیش‌بینی افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن، فصلنامه روانشناسی سلامت، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۴
 1. اکبری، فاطمه، طالبی، مریم، فتحی آشتیانی، علی؛ اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز ( (tDCSدر کاهش نشانه‌های افسردگی افراد مبتلا به اختلال افسردگی؛ مجله علوم رفتاری، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴
 2. دهقانی، محسن، اسماعیلیان، نسرین، اکبری، فاطمه، حسنوند، مرجان، نیک منش، احسان؛ بررسی ویژگی‌های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۹۳
 3. Akbari, F, Dehghani, M, Habibi, M, Esmailian, N, The predicting role of spouse pain catasrophizing on report of marital satisfaction in chronic pain patient and their spouse, 8th Congress of the European Federation of IASP, October 9-12, 2013
 1. Akbari, F., Dehghani, M., Khatibi, A., Vervoort, T., 2016, Incorporating family function into chronic pain disability: the role of catastrophizing, Pain Research and Management, Vol (9), No (1).
 1. Akbari, F., Dehghani, M., Association of Pain Catastrophizing in Chronic Pain Patients and their Spouses: Invariant Factor structure of the Pain Catastrophizing Scale across chronic pain patients and their spouses, The European Journal of Pain.
 1. Akbari, F, Farazmand, S, Bahmani, B, 2016, The relationship between subjective evaluation of stressors and depression in menopausal women: the mediating role of life satisfaction, Practice in clinical psychology, Vol (4), No (3)
 1. Esmailian, N, Dehghani, M, Akbari, F, Esmailian, M, the predicting role of parent’s cognitive emotional regulation on emotion regulation and academic achievement in their adolescents, Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, 17-19 September 2013, Tabriz University of Medical Sciences.
 1. Abedini, S, Dehghani, M, Habibi, M, Akbari, F, the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on anxiety and depressive symptoms in children with cancer, Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, 17-19 September 2013, Tabriz University of Medical Sciences.
توانمندی ها
 • ۱۳۹۰      ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن، دﻛﺘﺮ ﻛﺎرﻳﻨﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﻴﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 • ۱۳۹۱      ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، دﻛﺘﺮ ﻛﺎرﻳﻨﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﻴﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 • ۱۳۹۰      ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺼﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮايﻛﻮدﻛﺎن، دﻛﺘﺮﻛﺎرﻳﻨﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﻴﺎن، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻫﻨﺮدرﻣﺎﻧﻲ
 • ۱۳۹۰     ﻛﺎرﮔﺎه تحلیل نقاشی، سومین کنگره هنردرمانی
 • ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ بزرگسالان، سارا بنی‌هاشمی، اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻮدك وﻧﻮﺟﻮان اﻳﺮان
 • ﻛﺎرﮔﺎه مصاحبه، تشخیص و درمان اختلالات جنسی، دکتر چمنی، کلینیک کیهان
 • ﻛﺎرﮔﺎه تحریک الکتریکی مستقیم مغز (tDCS)، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • ﻛﺎرﮔﺎه دوره مقدماتی نوروفیدبک، مدرسه فارمد، دانشگاه تهران
 • ﻛﺎرﮔﺎه تسهیلگری در کارگاههای آموزشی، دکتر پدرام موسوی، بیمارستان آتیه
 • کارگاه‌ مدیریت استرس، مدیریت زمان، مدیریت خشم، و زبان بدن، بیمارستان آتیه

فاطمه اکبری