تحصیلات
 • ۱۳۹۲-۱۳۸۷                        دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی­ محور بر بهبود شاخص های سلامت کودکان تحت مراقبت­ های پزشکی و مادران آن ها

 • ۱۳۸۷-۱۳۸۴                        کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: اثربخشی درمان نوروفیدبک بر سلامت روان و الگوی امواج مغزی بیماران وابسته به مواد افیونی تحت دارودرمانی

 • ۱۳۸۴-۱۳۸۰                       کارشناسي روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
 • ۱۳۷۹                                 دیپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی
 • از ۱۳۹۴ تاکنون   داور مقالات مجله علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهی
 • از ۱۳۹۳ تاکنون   داور مقالات مجله علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت
 • از ۲۰۱۳ تاکنون   داور مقالات مجله علمی-پژوهشی بین­ المللی (Springer) بیوفیدبک و سایکوفیزیولوژی کاربردی
 • از ۲۰۱۵ تاکنون   داور مقالات مجله علمی-پژوهشی بین­المللی روانشناسی سلامت
مشاغل
 • از ۱۳۹۳ تاکنون   مدرّس دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی
 • از ۱۳۹۲ تاکنون   رواندرمانگر، ناظر کیفی و سوپروایزر مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • از ۱۳۸۹ تاکنون   روان­درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران
طرح های پژوهشی
 • ۱۳۹۴        طرح پژوهشی طراحی و اجرای مدل ارزیابی شایستگی­های عمومی داوطلبین جذب در وزارت دفاع (مجری طرح).دانشگاه تهران/وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران.
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۱. طرح پژوهشی طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی ­محور بر بهبود شاخص­های سلامت کودکان تحت مراقبت­های پزشکی و مادران آنها (مجری طرح: رساله دکتری). دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۱-۱۳۹۰. طرح پژوهشی بررسی شیوع اختلالات شخصیت بر اساس مصاحبه بالینی ساختاریافته DSM-IV در بیماران بستری در بیمارستان روزبه (همکار پژوهشی). دانشگاه علوم پزشکی تهران/ گروه روانپزشکی.
 • ۱۳۹۰-۱۳۸۹. طرح پژوهشی کاربرد روش پسخوراند عصبی در درمان بیماران وابسته به ماده محرّک شیشه-اولین بار در ایران (همکار پژوهشی، مدیریت اجرایی طرح). مرکز جامع اعصاب و روان آتیه/ستاد مبارزه با مواد مخدّر.
 • ۱۳۸۸-۱۳۸۷.طرح پژوهشی کاربرد روش نوروفیدبک در درمان بیماران وابسته به مواد مخدّر-اولین بار در ایران (مجری طرح پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران/ ستاد مبارزه با مواد مخدر.
انتشارات

مقاله

 1. دهقانی آرانی، فاطمه؛ و بهرامی احسان، هادی. (۱۳۹۴). برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارودرمانی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره ۲، شماره ۶، صفحه ۲۶-۹.
 2. دهقانی آرانی، فاطمه؛ بشارت، محمدعلی. (۱۳۹۳). اثربخشی یک مدل مداخله مبتنی بر دلبستگی مادر- کودک در شرایط پزشکی، بر شاخص ­های سلامت مادران صاحب فرزند مبتلا به بیماری مزمن. روانشناسی سلامت، دوره ۳، شماره ۱۲، صفحه ۴۵-۳۰.
 3. دهقانی آرانی، فاطمه؛ بشارت، محمدعلی؛ پورحسین، رضا؛ بهرامی احسان، هادی؛ و آقامحمّدی، اصغر. (۱۳۹۳). اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی محور بر شاخص های سلامت و دلبستگی کودکان مبتلا به بیماری مزمن. روانشناسی معاصر، دوره ۹، شماره ۲، صفحه ۱۶-۳.
 4. جعفری، فرهاد؛ دهقانی آرانی، فاطمه؛ و اصغری­مقدّم، محمدعلی. (۱۳۹۰). بررسی خشم و راه­های بیان و کنترل آن در میان دانشجویان. بیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصّص داخلی ایران، خلاصه مقالات (روانپزشکی)، صفحه ۲۳۲.
 5. جعفری، فرهاد؛ دهقانی آرانی، فاطمه؛ و اصغری­مقدّم، محمدعلی. (۱۳۹۰). بررسی مقایسه­ای عاطفه منفی در میان دانشجویان ایثارگر و آزاد. بیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصّص داخلی ایران، خلاصه مقالات (روانپزشکی)، صفحه ۲۳۳.
 6. دهقانی آرانی، فاطمه؛ رستمی، رضا. (۱۳۸۹). نوروفیدبک: راهکاری نوین در بهبود بیماران وابسته به شیشه. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، دوره ۴، شماره ۱۵، صفحه ۲۲-۷.
 7. دهقانی آرانی، فاطمه؛ رستمی، رضا. (۱۳۸۹). اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر ولع مصرف بیماران وابسته به مواد افیونی. روانشناسی بالینی و شخصیّت (دانشور رفتار)، شماره ۴۰، صفحه ۸۴-۷۵.
 8. رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ ضمیری­ نژاد، سمیّه؛ و دهقانی آرانی، فاطمه. (۱۳۸۸). بررسی سابقه سوءاستفاده در دوران کودکی معتادان مرد در مقایسه با جمعیت غیرمعتاد. مجموعه مقالات همایش خانواده و سلامت جنسی. صفحه ؟؟؟؟؟؟.
 9. دهقانی آرانی، فاطمه. (۱۳۸۸). اختلالات رفتاری و بزهکاری در نوجوانان. هفته نامه سپید، شماره ۱۷۹. صفحه ۷.
 10. دهقانی آرانی، فاطمه؛ رستمی، رضا؛ رحیمی­ نژاد، عباس. (۱۳۸۷) درمانگری پسخوراند عصبی: یک درمان موثر برای اعتیاد. روانشناسی تحوّلی (روان­شناسان ایرانی)، شماره ۱۹، صفحه ۲۳۰-۲۲۱.
 11. رستمی، رضا؛ و دهقانی آرانی، فاطمه. (۱۳۸۷). اختلالات روحی- روانی بعد از پیوند. پیوند کلیه (کتاب مجموعه مقالات همایش تخصّصی بیماری­های کلیوی)، گروه اعضای هیئت علمی نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، چاپ اول، صفحه ۵۶۷-۵۸۲.
 12. دهقانی آرانی، فاطمه؛ رستمی، رضا؛ رحیمی­نژاد، عباس؛ و اکبری زردخانه، سعید. (۱۳۸۶). اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر سلامت روان بیماران وابسته به مواد مخدّر. پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره ۴، صفحه ۸۵-۷۷.
 1. Rostami, Reza; Dehghani-Arani, Fateme. (2015). Neurofeedback Training as a New Method in Treatment of Crystal Methamphetamine Dependent Patients: A Preliminary Study. Applied Psychophysiology and Biofeedbck, Vol. 40, No. 3, PP. 151-161. (http://link.springer.com/article/10.1007/s10484-015-9281-1?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst). (DOI: 10.1007/s10484-015-9281-1).
 1. Dehghani-Arani, Fateme; Rostami, Reza; & Nadali, Hosein. (2013). Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving. Applied Psychophysiology and Biofeedbck, Vol. 38, No. 2, PP. 133-141. (http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10484-013-9218-5). (DOI: 10.1007/s10484-013-9218-5).
 1. Gohari, Zahra; Dehghani-Arani, Fateme; Rajabi, Gilda; & Mahmoudi-Gharaei, J (۲۰۱۲). Parenting Self Efficacy in Mothers of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder vs. Normal Children. Iranian Journal of Psychiatry, Vol. 7, No. 2, PP. 57-60. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952546). (PMID: 22952546, PMCID:PMC3428638).
 1. Dehghani-Arani, Fateme; & Rostami, Reza. (2011). Effectiveness of Neurofeedback Training in Crystal Methamphetamine Dependancy (Abstract). Clinical EEG and Neuroscience, Vol. 42, No. 1. P.62.
 1. Dehghani-Arani, Fateme; Rostami, Reza; & Nosratabadi, Masoud. (2010). Effectiveness of Neurofeedback Training as a Treatment for Opioid- Dependent Patients. Clinical EEG and Neuroscience, Vol. 41, No. 3, PP. 170-177. (http://eeg.sagepub.com/content/41/3/170.abstract). (DOI: 10.1177/155005941004100313).

کتاب

 1. Substance Abuse Disorder, Chapter Substance Abuse Disorder and Neurofeedback. In Press, Springer, July 2016.
 2. مولّف همکار در مجموعه کتاب­های «پیشگیری از آسیب­های اجتماعی در فرزندان، ویژه والدین و مربّیان آموزشی»، با نظارت اساتید روان­شناسی و روان­پزشکی دانشگاه تهران، انتشارات مهر و ماه. سال ۱۳۸۶. چاپ سوم، ۱۳۹۴، انتشارات مهرسا.
تدریس
 • ۱۳۹۳        کارگاه:روابط بین فردی: پیشینه، نظریه­ ها، و کاربردهای عملی در حوزه پزشکی و روانشناسی سلامت.
 • سخنرانی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. ۱۸ اسفند .
 • ۱۳۹۳         کارگاه: تبیین، تشریح و کاربرد مدل مداخله دلبستگی­محور «مثلث مادر-کودک-بیماری» (MCDT) ویژه کودکان تحت مراقبت­ های پزشکی و مادران آنها دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. ۱۷ اسفند
 • ۱۳۹۱        کارگاه: کاربرد روش نوروفیدبک در بهبود علائم وابستگی به مواد در ششمین کنگره سالیانه پایه­ های زیستی اعتیاد، دارای ۶ امتیاز بازآموزی. مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، مرکز همایش ­های بین­ المللی رازی. .
 • ۱۳۹۱ سخنرانی : کاربرد روش آموزشی/درمانی نوروفیدبک در بهبود عوارض عصب- روان­شناختی اعتیاد به شیشه. ششمین کنگره سالیانه پایه ­های زیستی اعتیاد با ۶ امتیاز بازآموزی. مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، مرکز همایش­ های بین ­المللی رازی.
 • ۱۳۹۰ سخنرانی: اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود بیماران وابسته به شیشه . همایش علمی- پژوهشی درمان­ های اعتیاد. ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، ۱۳۹۰.
 • ۱۳۸۸   سخنرانی: نوروفیدبک راهکاری نوین در بهبود اعتیاد .همایش علمی- پژوهشی درمان­های اعتیاد. ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران.
 • ۱۳۸۶ سخنرانی:   همکاری و داوری مقالات اولین همایش دانشجویان روان­شناسی ایران. دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.شرکت و ارائه پوستر در همایش «کاربرد تکنولوژی­های نوین در درمان روانشناختی». دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۶   سخنرانی: شرکت و ارائه پوستر در همایش «تازه­ های درمان اعتیاد». بیمارستان میلاد.

فاطمه دهقانی آرانی