تحصیلات
 • ۱۳۹۴          دانشجوي دکتری علوم اعصاب شناختی. پژوهشکده علوم شناختی
 • ۱۳۹۲          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی در بهبود افسردگی و کارکردهای عصب روانشناختی زنان افسرده اقدام کننده به خودکشی

 • ۱۳۹۰          کارشناسي روانشناسی بالینی. دانشگاه حکمت رضوی
 • ۱۳۸۶          ديپلم علوم تجربي
فعالیت‌های اجرایی
 • عضو انجمن علوم اعصاب  ایران
مشاغل
 • روانشناس بالينى ، بیمارستان امام رضا (ع)مشهد، بخش سم شناسی ، بخش سایکوسوماتیک،بخش بازتوانی قلب ۱۳۹۳-۱۳۹۱.
 • فعالیت در کلنیک بیماریهای خواب .
 • روانشناس مرکز توانبخشی بیمار های روانی مزمن شهبازی
طرح های پژوهشی

۱-بررسی عملکرد توجه در دستیاران تخصصی  پس از یک شیفت شبانه(۲۵/۱۰/۹۲) (همکار طرح)

۲- شناسايي عوامل خطر اقدام به خودکشي در بستري شدگان بخش مسمومين و سوختگي و سوانح بيمارستان امام رضا(۱۵/۸/۹۲) (مجری طرح)

۳- بررسي اثر بازيهاي جام جهاني بر کميت و کيفيت اقدام به خودکشي مراجعين به مرکز درماني مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) مشهد(۱/۵/۹۳) (همکار طرح)

۴- بررسی اثربخشی گروه درمانی  بر بهبود افسردگی زنانی که اقدام به خودکشی کرده اند بیمارستان امام رضا(۹/۷/۹۳) (مجری طرح)

۵- بررسي تاثير شيفت شبانه بر عملکرد توجه در دستياران بيهوشي(۹/۲/۹۴) (همکار طرح)

انتشارات

مقاله

۱-  Yasmin Davoudi & Bita Dadpour  & Reza Afshari; &   Naser Hasaniyeh; &  Nassim Matin; &  Mahboobeh Rahimi-Doab. Structural Findings in the Brain MRI of Patients with Acute Carbon Monoxide Poisoning. Journal of Medical Toxicology.

۲–Dr Dadpour,B & Dr Talebi,M & Madani,F &Mahboobeh Rahimi & Gerami,A & Hamed,S.Factors related in suicidal attempts in admitted poisoned patients.Journal of Patient safety & Quality Improvment.

۱- Rahimi, Mahjobe & Dr Afshari, Reza&Dr ghasemi ,Alireza. Neuropsychological function in tramadol abusers in comparison to normal subjects.Oral presentation .The 8th international Congress on addiction science.10-12 sep 2014.

۲- Rahimi, Mahjobe & Dr ghasemi ,Alireza  &  Aryaee,Nazila  & Dr Talebi,Mehdi. Comparative Study of Explicit Memory between Amphetamines Consumers and Normal People. Oral presentation .The 8th international Congress on addiction science.10-12 sep 2014.

۳- Rahimi, Mahjobe & Dr Talebi,Mehdi. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in adults hospitalized in toxicology ward of Mashhad University of medical sciences with alcohol poisoning. Oral presentation. First International Congress of Alcohol Abuse. 21 – ۲۳ May 2014.

۴- Rahimi, Mahjobe & Dr Talebi,Mehdi .A comperation of Neuropsychological executive functions in alcohol abusers and non-abusers person.Poster presentation. First International Congress of Alcohol Abuse. 21 – ۲۳ May 2014.

۵- Rahimi, Mahjobe & Dr Talebi,Mehdi. A coparative study of depression, anxiety and stress between alcohol abuser patients and normal people. person.Poster presentation. First International Congress of Alcohol Abuse. 21 – ۲۳ May 2014.

۶- Rahimi, Mahjobe & Dr ghasemi ,Alireza  & Dr Talebi,Mehdi. Efficacy of neurofeedback in comproving depression in women who have suicidal. Poster presentation .The 3rd Basic and Clinical Neuroscience Congress.29-31 october,2014.

۷-Ebrahimi,Fatemeh & Dehghan Moghim, Hossein & Rahimi, Mahjobeh & Vakilian, Farveh & Hamedi, Zahra. Comparison of response to CR program in elderly and young patients with CABG. Poster presentation. First International Congress of Cardiac Rehabilitation. 21 – ۲۳ october,2014.

۸- Rahimi , Mahjobeh & Dr Vakilian, Farveh & Ebrahimi , Fatemeh & Dehghan, Hossein & Dr Hamedi,Zahra. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on depression in cardiac patients. Poster presentation. First International Congress of Cardiac Rehabilitation. 21 – ۲۳ october,2014.

۹-Dr Dadpour,B & Dr Talebi,M & Madani,F & Rahimi, M & Gerami,A & Hamed,S.Factors related in suicidal attempts in admitted poisoned patients.Asia Pacific Association of Toxicology 12th International Scientific Congress.Dubai.21-23 November ,2013.

۱۰-اختلال استرس حاد به دنبال مداخله دندانپزشکی در یک کودک ۸ ساله.دکتر مهدی طالبی،محجوبه رحیمی ،عاطفه نعمتی.سيزدهمين کنگره بين المللي انجمن دندان پزشکي کودکان ايران . پوستر.سال ۱۳۹۳.

۱۱-محجوبه رحیمی ، بهرامعلی قنبری،علی غنایی چمن ابادی ،حمید خسروجردی .اثربخشی گروه درمانی وجودی در بهبود افسردگی.اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی.۱۳۹۳.

۱۲-محجوبه رحیمی ، بهرامعلی قنبری،علی غنایی چمن ابادی ،حمید خسروجردی اثربخشی کروه درمانی وجودی در بهبود اضطراب. اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی.

۱۳-محجوبه رحیمی ، بهرامعلی قنبری،علی غنایی چمن ابادی ،حمید خسروجردی بررسی کارکردهای عصب روانشناختی در زنان اقدام کننده به خوکشی. اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی.۱۳۹۳.

توانمندی ها
 • گذراندن دوره درمانهای نوروفیدبک(۵/۳/۲۰۱۴)
 • گذراندان دوره های مقدماتی درمان های هیپنوتیزمی(۱/۱۰/۹۲)
 • گذراندن دوره های پیشرفته درمان های هیپنوتیزمی(۱/۱۰/۹۲)
 • شرکت در کارگاه اموزشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) برای اختلالات اضطرابی(۸/ ۸/۹۲)
 • گذراندن دورهTDCS ,(25/2/2016)
 • گذراندن دوره TMS(26/ 2/ 2016)
 • گذراندن دوره های کار با دستگاه پلی سومنوگرافی
 • مدرک درمانگری شناختی رفتاری از دانشگاه تهران(۲/۵/۹۴)
 • شرکت در همایش پژوهش اعتیاد و ضروریات آن(۲۵/۹/۹۴)
 • گذراندن دوره Diffusion Tensor Imaging (DTI) (17/2/2016)
 • گذراندن دوره Human Brain Dissection (23/12/2015)

محبوبه رحیمی