تحصیلات
  • ۱۳۹۲-۱۳۸۹                    کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری با بیماری MS

  • ۱۳۸۴-۱۳۸۸                    کارشناسي روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
  • ۱۳۸۳                             دیپلم علوم تجربی
فعالیت‌های اجرایی
  • شركت در همايش APOCP (سايكو آنكولوژي ) در كشور تركيه در سال ۲۰۱۰
  • فعاليت در مجله علمي كودك به مدت دو سال در سال هاي ۸۷ و ۸۸
  • فعالیت در مجله علمی رویش
مشاغل
  • ۱۳۹۳ تا کنون         مدیر بخش خلقی کلینیک آتیه
  • ۱۳۸۹-۹۳                درمانگر rTMS در کلینیک آتیه

نسیم کیایی

مدیر کلینیک خلقی