ليلاسادات میرباقری

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی

رزومه

فاطمه ملاصالحی

مدیر دوم کلینیک اختلالات رفتاری هيجانی
کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

مهتاب عسكری

مدير کلینیک اختلالات رفتاری هيجانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شاخه خانواده درمانی

رزومه


مهسا اميدبيگی

درمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رزومه

سارا امیریان

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی

رزومه

مينا باقری نژاد

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه


ثمره حسينی

كار درمانگر
کارشناسی راهنمایی و مشاوره

رزومه

مريم السادات كيافر

بازی درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

نسرین بهنام نژاد

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی

رزومه


زهرا عزیزی

درمانگر
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

مینا معین الاسلام

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه

فاطمه ابراهیمی

درمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی

رزومه


تینوش مشیری فر

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه

نرجس حسین زاده بحرینی

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی

رزومه

عسل ناجیان

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه