ليلاسادات میرباقری

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی

رزومه

فاطمه ملاصالحی

مدیر دوم کلینیک اختلالات رفتاری هيجانی
کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

مهتاب عسكری

مدير کلینیک اختلالات رفتاری هيجانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شاخه خانواده درمانی

رزومه


مهسا اميدبيگی

درمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رزومه

سارا امیریان

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی

رزومه

نرجس حسین زاده بحرینی

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


ثمره حسينی

كار درمانگر
کارشناسی راهنمایی و مشاوره

رزومه

مريم السادات كيافر

بازی درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

عسل ناجیان

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه


مونا فلسفی

روان درمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت

رزومه

هانیه الستی

روان درمانگر
دانشجوي دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

تینوش مشیری فر

درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه


نسیم کاظمی

بازی درمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی

رزومه

المیرا رحیم زاده

روان درمانگر
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه